UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Química

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  --505050
Preinscripció  --544536
Preinscripció vs oferta  --108%90%72%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  --1689
Homes  --131414
Total  --292223
Estudiantat TOTAL Dones  --292523
Homes  --454233
Total  --746756
EETC  --61,250,739
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  --3.6693.0422.339
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  --3.5972.9582.252
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  --5767,558,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  --1516,528,5
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  --000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  --48,945,441,8
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---98,6%96,8%
Taxa de rendiment (%)  ---95,3%90,9%
Taxa d'abandonament (%)  ---7,9%16,2%
Taxa de graduació (%)  ---57,9%67,6%
Taxa d'eficicència (%)  ---99,2%95,9%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  ---59
Homes  ---1317
Total  ---1826
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3327323134
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11132
No Doctor  ---11
Lectors  Doctor 111--
Associats  Doctor ---22
No Doctor  64567
Altres  Doctor 55656
No Doctor  11122
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 78,4%84,1%83,7%75,5%77,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3%3,2%2,8%4,6%4,1%
No Doctor  ---0,4%0,4%
Lectors  Doctor 1,1%1,8%3,7%--
Associats  Doctor ---3,2%4,9%
No Doctor  12,3%7,5%6,5%13,5%8,9%
Altres  Doctor 4%2,8%2,5%1,8%3,3%
No Doctor  1%0,6%0,7%1,1%1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  19,7%10,9%9,8%19,6%18,1%
Tram VIU  73,2%83,9%86,2%80,1%81,5%
Tram NO VIU  7,1%5,1%4%0,4%0,4%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  19,6%12,7%11,4%21,9%18,8%
Tram VIU  73,4%86,5%87,5%75,1%80,5%
Tram NO VIU  7%0,8%1,1%3%0,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ------3,242,7%3,139,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ------3,742,8%3,939,1%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----4,522,2%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----4,5100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----4,233,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%33,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%33,3%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament