UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Estudis d'Arquitectura

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Arquitectura del Vall��s
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 300

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  120100100100110
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  110%125%199%170%191,8%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  501,7%477%577%665%750%
Nota de tall (assignació juliol)  8,98,19,59,29,8
Via Accés  PAU o assimilats  78,8%97%98%92,9%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,8%1%-1%-
CFGS o assimilats  8,8%-1%1%-
PAU amb carrera començada  8,8%2%1%4%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  1,8%----
Altres vies  ---1%-
Nota Accés 5-6  5,3%----
6-7  15,9%1%-2%-
7-8  14,2%1%2%--
8-9  11,5%23,8%---
>9  53,1%74,3%98%98%-
Preferència 1a  85%100%100%100%-
2a  15%----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  63576262-
Homes  67474240-
Total  130104104102-
Estudiantat TOTAL Dones  243273300317-
Homes  298323311313-
Total  541596611630-
EETC  436504,2519,5529,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  26.161,530.254,531.17231.790,9-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  23.936,528.060,529.239,530.284,4-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.7601.6561.352,51.050,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  354360354309-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  111178226147-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,450,85150,5-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  119108122101103
% Aptes FI tp  44,5%48,2%43,4%80,2%92,2%
% Aptes FI tp+1  37%38%39,3%7,9%2,9%
% No Aptes 1r  -5,6%4,1%2%-
% No Aptes FI  10,1%4,6%5,7%3%-
Altres (2)  8,4%3,7%3,8%6,9%4,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  89,2%90,3%92%94,1%96,6%
Taxa de rendiment (%)  83,6%84,2%86,9%88,6%92,2%
Taxa d'abandonament (%)  ----27,7%
Taxa de graduació (%)  ----42%
Taxa d'eficicència (%)  ----93,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  2831201938
Homes  2727242938
Total  5558444876
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3230242021
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 76321
No Doctor  11111
Lectors  Doctor 55536
Associats  Doctor 1821201915
No Doctor  3940425351
Altres  Doctor 31---
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 33,4%31,7%29%23,5%25%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7,6%6,5%3,9%2,4%1,2%
No Doctor  2%2%1,9%1,9%2,5%
Lectors  Doctor 3,4%5,1%5,2%2,8%5,4%
Associats  Doctor 14,6%15,9%18,2%17%15,7%
No Doctor  35,3%37,5%41,7%52,4%49,6%
Altres  Doctor 3,7%1,3%---
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  60,7%61%66,1%73,4%71,6%
Tram VIU  37,2%35%31,1%22,5%24,3%
Tram NO VIU  2,1%4,1%2,8%4,1%4,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  76,9%75,2%76%80,7%78,3%
Tram VIU  16,6%16,7%15,3%11,8%15,9%
Tram NO VIU  6,5%8,2%8,8%7,5%5,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,741,6%3,748%3,741,7%3,640,3%3,747,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  442,1%444,5%4,139,5%436,5%444%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,424,6%4,211,6%4,312,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%4,8100%4,8100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  429,8%4,314%3,916,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  55,6%31,6%100%14%75%16,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  72,2%31,6%83,3%14%87,5%16,7%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).