UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Arquitectura

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Arquitectura del Vall��s
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 330

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Nota de tall (assignació juliol)  -----
Via Accés  PAU o assimilats  -----
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  -----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -----
7-8  -----
8-9  -----
>9  -----
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  8255273-
Homes  9264277-
Total  1741195410-
EETC  125,169,930,25,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  7.503,54.193,51.810330-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  6.928,53.650,51.349240-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  44348141290-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  10232220-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  3030270-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,135,233,533-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  -----
% Aptes FI tp  -----
% Aptes FI tp+1  -----
% No Aptes 1r  -----
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  87,6%94,2%98,2%97,6%97,1%
Taxa de rendiment (%)  80,6%85,6%90,1%81,3%89,4%
Taxa d'abandonament (%)  -30,2%21%22,1%28,7%
Taxa de graduació (%)  -54,3%42%52,9%54,9%
Taxa d'eficicència (%)  99,5%95,7%92,8%91,6%88,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -9232623
Homes  47183517
Total  416416140
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1412996
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 56311
No Doctor  11111
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 741061
No Doctor  78121415
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 40,7%44%24%23,1%22,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 19%16,2%4,5%2,2%1,4%
No Doctor  7%7,5%6,5%6,6%8,1%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 15,4%10,1%19,7%12,4%1,4%
No Doctor  17,9%22,2%45,3%55,7%66,6%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  40,3%33,4%65%68,1%68%
Tram VIU  57,2%61,6%32,1%25,1%20,2%
Tram NO VIU  2,5%5%2,9%6,8%11,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  76,2%71,5%83,6%83,2%77,4%
Tram VIU  18,1%15,2%5,2%11,5%21,2%
Tram NO VIU  5,7%13,3%11,2%5,3%1,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • L'apartat "accés" inclou la informació de l'accés al febrer d'aquesta titulació.
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,626,9%4,129,5%428,7%4,224,3%450%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  429,6%4,535%4,434,6%4,334,1%4,244,1%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,643,8%3,917,9%4,127,9%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,697,1%4,6100%4,9100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  450%4,120,5%432,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%50%62,5%20,5%65%32,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  87,5%50%100%20,5%90%32,8%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,662,5%4,742,4%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  78,1%100%84,8%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  75%100%81,8%100%59,6%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5100%4,8100%4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4100%3,7100%4,298,1%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).