UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Arquitectura

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 330

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  -----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Nota de tall (assignació juliol)  -----
Via Accés  PAU o assimilats  -----
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  -----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -----
7-8  -----
8-9  -----
>9  -----
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  55273--
Homes  64277--
Total  1195410--
EETC  69,930,25,5--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.193,51.810330--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.650,51.349240--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  48141290--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  32220--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  30270--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  35,233,533--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  -----
% Aptes FI tp  -----
% Aptes FI tp+1  -----
% No Aptes 1r  -----
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,2%97,6%97,1%100%-
Taxa de rendiment (%)  90,1%81,3%89,4%90,9%-
Taxa d'abandonament (%)  21%22,1%28,9%--
Taxa de graduació (%)  42%52,9%55,4%--
Taxa d'eficicència (%)  92,8%91,6%88,9%80,6%-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  2326233-
Homes  1835176-
Total  4161409-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 9965-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 311--
No Doctor  111--
Lectors  Doctor ---2-
Associats  Doctor 106141
No Doctor  12141563
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 24%23,1%22,6%30,9%-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 4,5%2,2%1,4%--
No Doctor  6,5%6,6%8,1%--
Lectors  Doctor ---4,8%-
Associats  Doctor 19,7%12,4%1,4%45,8%25%
No Doctor  45,3%55,7%66,6%18,6%75%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  65%68,1%68%66,7%100%
Tram VIU  32,1%25,1%20,2%33,3%-
Tram NO VIU  2,9%6,8%11,9%--
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  83,6%83,2%77,4%72,1%100%
Tram VIU  5,2%11,5%21,2%3,6%-
Tram NO VIU  11,2%5,3%1,4%24,4%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • L'apartat "accés" inclou la informació de l'accés al febrer d'aquesta titulació.
  • (1) Estudiantat nou: A partir del curs 20-21, aquesta distribució inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial. En canvi, no inclou l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  428,7%4,224,3%450%3,614,1%4,220,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,434,6%4,334,1%4,244,1%3,916,6%4,518,9%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,127,9%3,923,5%--

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,9100%----

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  432,8%426,5%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  65%32,8%77,8%26,5%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  90%32,8%77,8%26,5%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  84,8%100%100%100%94,1%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  81,8%100%59,6%100%73,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,8100%4,9100%5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,7100%4,298,1%4,398,5%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).