UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Arquitectura

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -120100100100
Preinscripció  -74117103108
Preinscripció vs oferta  -61%117%103%108%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -14443431
Homes  -13423446
Total  -27866877
Estudiantat TOTAL Dones  -14555345
Homes  -13505256
Total  -27105105101
EETC  -16,276,27776,6
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -9744.5714.6184.594
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -9744.4944.5684.374
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -07750200
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -00020
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -36,143,54445,5
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --100%97,4%98,2%
Taxa de rendiment (%)  --100%96%97,2%
Taxa d'abandonament (%)  ---11,1%0%
Taxa de graduació (%)  ---85,2%96,5%
Taxa d'eficicència (%)  --100%99,9%97,2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  --33039
Homes  --23140
Total  --56179
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --642
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --131
No Doctor  --1--
Lectors  Doctor --3--
Associats  Doctor --275
No Doctor  --576
Altres  Doctor --122
No Doctor  --1--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --26,4%18,2%11,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --1,5%3,8%0,8%
No Doctor  --0,9%--
Lectors  Doctor --17,9%--
Associats  Doctor --12%31,1%25,1%
No Doctor  --34,4%27,9%37,2%
Altres  Doctor --2,3%19%25,1%
No Doctor  --4,6%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --73,5%82,7%73,2%
Tram VIU  --23,1%13,8%26%
Tram NO VIU  --3,4%3,4%0,8%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --79,2%87,4%74%
Tram VIU  --19,3%11%25,1%
Tram NO VIU  --1,5%1,6%0,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,772,6%3,737,5%3,732%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----4,280,3%4,230%4,233,3%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,921,3%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,134,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----42,9%34,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----61,9%34,4%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament