UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  3030303030
Preinscripció  4375887972
Preinscripció vs oferta  143,3%250%293,3%263,3%240%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1111191516
Homes  81610811
Total  1927292327
Estudiantat TOTAL Dones  1112191516
Homes  81611912
Total  1928302428
EETC  18,325,229,120,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.0951.5101.7451.250-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.0951.5101.7451.250-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  57,653,958,252,1-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -100%100%100%100%
Taxa de rendiment (%)  -100%99%98,3%97,5%
Taxa d'abandonament (%)  --0%7,4%0%
Taxa de graduació (%)  --94,7%92,6%96,6%
Taxa d'eficicència (%)  -100%100%100%100%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  -10111412
Homes  -81294
Total  -18232316
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -7776
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---1-
No Doctor  -11--
Lectors  Doctor -11--
Associats  Doctor ---22
No Doctor  -1142
Altres  Doctor -1111
No Doctor  --2--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -64,5%54,7%68,8%76%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---2,5%-
No Doctor  -3,9%5,4%--
Lectors  Doctor -7,5%9,6%--
Associats  Doctor ---5,6%9,1%
No Doctor  -0,8%5,7%17,3%8,7%
Altres  Doctor -23,5%20,4%5,8%6,2%
No Doctor  --4,2%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -8,2%20,5%22,9%17,8%
Tram VIU  -63,7%57%67,4%74,6%
Tram NO VIU  -28,1%22,5%9,8%7,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -42,3%52,2%55,7%24%
Tram VIU  -57,7%47,8%44,3%56,2%
Tram NO VIU  ----19,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,868,5%4,258,8%4,149,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----4,364,4%4,547,2%4,457,1%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----4,713%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----4,317,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----50%17,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----75%17,4%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament