UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en N��utica i Transport Mar��tim

Centre Docent: Facultat de N��utica de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  120%136%118%192%170%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  336%346%350%420%418%
Nota de tall (assignació juliol)  5,16,56,27,17,1
Via Accés  PAU o assimilats  72%74,5%46,9%62,7%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  4%-2%2%-
CFGS o assimilats  4%13,7%30,6%21,6%-
PAU amb carrera començada  14%2%8,2%5,9%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  4%7,8%8,2%5,9%-
Altres vies  2%2%4,1%2%-
Nota Accés 5-6  18%-2%--
6-7  18%31,4%30,6%13,7%-
7-8  28%27,4%34,7%23,5%-
8-9  16%11,8%10,2%25,5%-
>9  20%27,4%20,4%37,2%-
Preferència 1a  100%96,1%91,8%98%-
2a  -2%8,2%--
3a  ---2%-
4a  -2%---
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  1091311-
Homes  45464544-
Total  55555855-
Estudiantat TOTAL Dones  49425049-
Homes  199201194204-
Total  248243244253-
EETC  198,7205,9190,1206-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  11.91912.35311.40412.361,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  11.074,511.382,510.559,511.781-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  672777657469,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  112,5139,5175,563-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  60541248-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,150,846,748,9-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  5062525355
% Aptes FI tp  48%54,8%34,6%45,3%72,7%
% Aptes FI tp+1  30%30,6%44,2%47,2%5,4%
% No Aptes 1r  8%1,6%5,8%1,9%14,6%
% No Aptes FI  8%4,8%5,8%1,9%-
Altres (2)  6%8,1%9,6%3,8%7,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  88,4%93%90,2%93,3%93,9%
Taxa de rendiment (%)  84%88,7%84,6%89,5%88,8%
Taxa d'abandonament (%)  24,1%18%21,7%21,7%26,1%
Taxa de graduació (%)  50%44%51,7%45,6%41,3%
Taxa d'eficicència (%)  96,5%96,9%96,2%93,2%96,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  4101165
Homes  2627343426
Total  3037454031
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1918171916
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 33333
No Doctor  22243
Lectors  Doctor 12222
Associats  Doctor 77889
No Doctor  1213131412
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 37%34,9%32,7%34,2%33,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9,6%9,2%8%7,3%8,2%
No Doctor  5,5%5,5%7%10,2%9,7%
Lectors  Doctor 1,4%1,7%3,4%4,5%3%
Associats  Doctor 17,2%17,7%15,4%15,2%16,1%
No Doctor  29,3%31%33,4%28,6%24,4%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----0,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  47,9%50,4%52,2%48,3%47,3%
Tram VIU  45%43,2%39,4%42,3%45,3%
Tram NO VIU  7,1%6,4%8,4%9,4%7,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  69,9%70,9%72,5%68,9%69,6%
Tram VIU  21,9%12,2%17,2%17%20,5%
Tram NO VIU  8,2%16,8%10,3%14,1%9,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,647,1%3,439,4%3,541,4%3,736,6%3,938,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,843,2%3,734,1%3,737,5%433,9%4,133,7%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,832,4%2,626,2%3,132,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%5100%4,1100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,535,1%3,128,6%3,232,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  76,9%35,1%75%28,6%84,6%32,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  53,8%35,1%50%28,6%61,5%32,5%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  6100%5,390%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  100%100%90%100%80%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  100%100%70%100%80%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  3,8100%4,5100%5,1100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  2,8100%3,6100%3,5100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).