UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Nàutica i Transport Marítim

Centre Docent: Facultat de Nàutica de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  4550505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  200%148%136%120%142%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  617,8%418%322%336%362%
Nota de tall (assignació juliol)  7,56,86,45,16,5
Via Accés  PAU o assimilats  54,7%66%81,8%72%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,9%2%-4%-
CFGS o assimilats  11,3%14%14,5%4%-
PAU amb carrera començada  20,8%10%3,6%14%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  5,7%6%-4%-
Altres vies  5,7%2%-2%-
Nota Accés 5-6  3,8%20%1,8%18%-
6-7  1,9%10%21,8%18%-
7-8  28,3%40%36,4%28%-
8-9  43,4%22%10,9%16%-
>9  22,6%8%29,1%20%-
Preferència 1a  --98,2%100%-
2a  --1,8%--
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  11912109
Homes  4043504546
Total  5152625555
Estudiantat TOTAL Dones  4345494841
Homes  180188199194187
Total  223233248242228
EETC  191,8184,7211,9193,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  11.50511.08112.71411.587,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  10.867,510.290,511.797,510.708,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  507610,5642706,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  105100,5222112,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  25,579,552,560-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  51,647,650,347,9-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  5546506252
% Aptes FI tp  76,4%58,7%48%54,8%34,6%
% Aptes FI tp+1  9,1%32,6%30%30,6%ND
% No Aptes 1r  3,6%0%8%1,6%3,8%
% No Aptes FI  9,1%6,5%8%4,8%ND
Altres (2)  1,8%2,2%6%8,1%ND
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  95,4%94%88,4%93%89%
Taxa de rendiment (%)  93,9%90,2%84%88,7%83%
Taxa d'abandonament (%)  -25,5%24,1%21,4%21,7%
Taxa de graduació (%)  -36,2%50%42,9%51,7%
Taxa d'eficicència (%)  94,5%96,2%96,5%96,9%96,3%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  1641011
Homes  624262734
Total  730303745
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1616171817
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 45433
No Doctor  12222
Lectors  Doctor 12112
Associats  Doctor 44578
No Doctor  1214141413
Altres  Doctor 1-1--
No Doctor  11---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 36,1%33,2%34,7%34,9%32,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 17,8%12,2%10,4%9,2%8%
No Doctor  4,6%6%5,5%5,5%7%
Lectors  Doctor 2,6%3,1%1,4%1,3%3,4%
Associats  Doctor 5,7%7,2%13,4%16,4%15,4%
No Doctor  29,9%37,5%33,1%32,7%33,4%
Altres  Doctor 1,4%-1,5%--
No Doctor  1,9%0,8%---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  47,2%45,5%47,9%50,4%52,2%
Tram VIU  39%46,5%45%43,2%39,4%
Tram NO VIU  13,8%8%7,1%6,4%8,4%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  74,4%69,3%69,9%70,9%72,5%
Tram VIU  18%24,7%21,9%12,2%17,2%
Tram NO VIU  7,6%6%8,2%16,8%10,3%
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,433,5%3,339,8%3,647,1%3,439,4%3,541,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,528,5%3,637%3,843,2%3,734,1%3,737,5%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,710%3,423,3%3,832,4%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,9100%4,5100%5100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  3,310,3%3,623,3%3,535,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%10,3%85,7%20%76,9%35,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  33,3%344,8%57,1%20%53,8%35,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  6100%5,390%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  100%100%90%100%80%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  100%100%70%100%80%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  3,8100%4,5100%5,1100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  2,8100%3,6100%3,5100%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
 • (*) Dades disponibles properament