UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Tecnologies Marines

Centre Docent: Facultat de N��utica de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  52,5%45%32,5%62,5%42,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  270%247,5%282,5%337,5%312,5%
Nota de tall (assignació juliol)  55555
Via Accés  PAU o assimilats  63,3%69,2%80%52,6%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -2,6%-2,6%-
CFGS o assimilats  16,7%20,5%11,4%36,8%-
PAU amb carrera començada  16,7%7,7%5,7%5,3%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  --2,9%2,6%-
Altres vies  3,3%----
Nota Accés 5-6  53,3%25,6%25,7%31,6%-
6-7  10%18%34,3%39,5%-
7-8  20%28,2%17,1%7,9%-
8-9  10%10,3%5,7%5,3%-
>9  6,7%18%17,1%15,8%-
Preferència 1a  90%82%88,6%79%-
2a  6,7%18%5,7%15,8%-
3a  3,3%-2,9%--
4a  --2,9%--
5a  ---5,3%-
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  771115-
Homes  27374738-
Total  34445853-
Estudiantat TOTAL Dones  25242634-
Homes  143141130139-
Total  168165156173-
EETC  116,1110,3100,7143,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  6.9666.616,56.0398.623,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.8265.7305.2238.020,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  744645597447-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  228186157,5114-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  16855,561,542-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  41,540,138,749,8-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  4438283936
% Aptes FI tp  18,2%13,2%17,9%12,8%30,6%
% Aptes FI tp+1  54,6%26,3%35,7%35,9%11,1%
% No Aptes 1r  18,2%31,6%25%18%36,1%
% No Aptes FI  2,3%10,5%3,6%--
Altres (2)  6,8%21%17,9%33,3%22,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  73,3%76,3%82,3%82,2%88,4%
Taxa de rendiment (%)  67,3%69,8%75,6%77,8%81,6%
Taxa d'abandonament (%)  36,1%23,8%30,6%34%36,6%
Taxa de graduació (%)  16,7%7,1%24,5%17%17,1%
Taxa d'eficicència (%)  86,9%86,9%87%87,7%86,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -3543
Homes  106212415
Total  109262818
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2627252726
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 21111
No Doctor  54454
Lectors  Doctor 12333
Associats  Doctor 91191413
No Doctor  910141214
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 60,8%54,1%56,1%53,8%46%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 4,6%2,3%3,1%3,4%1,6%
No Doctor  7,1%6,2%6,1%7,4%7,5%
Lectors  Doctor 0,5%5,7%4,7%2,5%4,9%
Associats  Doctor 18,7%20,2%15,2%19,6%20,6%
No Doctor  8,3%11,5%14,8%13,4%16,8%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----0,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  27,5%37,4%34,7%35,5%44,3%
Tram VIU  68,2%53,4%61,6%59,4%50,9%
Tram NO VIU  4,3%9,2%3,7%5,1%4,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  62,7%69%66,2%67,1%69,5%
Tram VIU  22,6%17,8%28,5%30,7%26%
Tram NO VIU  14,7%13,2%5,2%2,2%4,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,451,1%3,444,6%3,549,4%3,445,7%3,549,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,641,5%3,739%3,743,7%3,840,6%3,738,9%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  325%111,5%321,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,7100%5100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  2,525%2,515,4%3,425%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  33,3%37,5%50%15,4%42,9%25%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  33,3%37,5%50%15,4%71,4%25%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  6100%3,8100%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  100%100%60%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  66,7%100%20%100%75%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,3100%5100%4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,3100%3100%4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).