UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Tecnologies Marines

Centre Docent: Facultat de Nàutica de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  52,5%45%32,5%62,5%42,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  270%247,5%282,5%337,5%312,5%
Nota de tall (assignació juliol)  55555
Via Accés  PAU o assimilats  63,3%69,2%80%52,6%65,8%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -2,6%-2,6%-
CFGS o assimilats  16,7%20,5%11,4%36,8%17,1%
PAU amb carrera començada  16,7%7,7%5,7%5,3%12,2%
CFGS o assimilats amb carrera començada  --2,9%2,6%-
Altres vies  3,3%---4,9%
Nota Accés 5-6  53,3%25,6%25,7%31,6%34,2%
6-7  10%18%34,3%39,5%41,5%
7-8  20%28,2%17,1%7,9%12,2%
8-9  10%10,3%5,7%5,3%2,4%
>9  6,7%18%17,1%15,8%4,9%
Preferència 1a  90%82%88,6%79%63,2%
2a  6,7%18%5,7%15,8%23,7%
3a  3,3%-2,9%-10,5%
4a  --2,9%-2,6%
5a  ---5,3%-
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  7711159
Homes  2737473839
Total  3444585348
Estudiantat TOTAL Dones  2524273430
Homes  143141135140120
Total  168165162174150
EETC  116,1110,3100,7121-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  6.9666.616,56.0397.258,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.8265.7305.2236.690-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  744645597415,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  228186157,5111-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  16855,561,542-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  41,540,138,741,7-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  3828393635
% Aptes FI tp  13,2%17,9%12,8%27,8%17,1%
% Aptes FI tp+1  26,3%35,7%35,9%16,7%-
% No Aptes 1r  31,6%25%18%41,7%25,7%
% No Aptes FI  10,5%3,6%---
Altres (2)  21%17,9%33,3%13,9%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  76,3%82,3%82,2%89%84,9%
Taxa de rendiment (%)  69,8%75,6%77,8%82,2%77,3%
Taxa d'abandonament (%)  23,8%30,6%34%36,6%77,1%
Taxa de graduació (%)  7,1%24,5%17%19,5%11,4%
Taxa d'eficicència (%)  86,9%87%87,7%86,6%88%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  35442
Homes  621241925
Total  926282327
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2725272625
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11112
No Doctor  44543
Lectors  Doctor 23333
Associats  Doctor 119141310
No Doctor  1014121419
Altres  Doctor -----
No Doctor  ---11
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 54,1%56,1%53,8%46%44,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,3%3,1%3,4%1,6%3,7%
No Doctor  6,2%6,1%7,4%7,5%4,4%
Lectors  Doctor 5,7%4,7%2,5%4,9%4,3%
Associats  Doctor 20,2%15,2%19,6%20,6%14,8%
No Doctor  11,5%14,8%13,4%16,8%23,4%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ---0,5%1,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  37,4%34,7%35,5%44,3%47,4%
Tram VIU  53,4%61,6%59,4%50,9%49%
Tram NO VIU  9,2%3,7%5,1%4,8%3,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  69%66,2%67,1%69,5%71%
Tram VIU  17,8%28,5%30,7%26%22,5%
Tram NO VIU  13,2%5,2%2,2%4,5%6,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,444,6%3,549,4%3,445,7%3,549,9%3,339,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,739%3,743,7%3,840,6%3,738,9%3,631,8%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  111,5%321,4%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%5100%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  2,515,4%3,425%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%15,4%42,9%25%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%15,4%71,4%25%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  60%100%100%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  20%100%75%100%57,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5100%4,8100%4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3100%4100%4,3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).