UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

Centre Docent: Facultat de N��utica de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  6060606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  103,3%106,7%95%85%103,3%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  480%465%480%555%585%
Nota de tall (assignació juliol)  555,166,9
Via Accés  PAU o assimilats  78,6%88,3%79,4%68,8%85,5%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1,7%1,6%-1,6%
CFGS o assimilats  8,9%8,3%6,4%16,4%4,8%
PAU amb carrera començada  10,7%1,7%9,5%14,8%6,4%
CFGS o assimilats amb carrera començada  --3,2%--
Altres vies  1,8%---1,6%
Nota Accés 5-6  8,9%11,7%17,5%4,9%-
6-7  17,9%13,3%20,6%23%8,1%
7-8  17,9%23,3%25,4%18%24,2%
8-9  25%15%14,3%13,1%17,7%
>9  30,4%36,7%22,2%41%48,4%
Preferència 1a  92,9%91,7%88,9%83,6%86,9%
2a  3,6%8,3%9,5%9,8%8,2%
3a  1,8%--3,3%-
4a  --1,6%1,6%3,3%
5a  1,8%--1,6%-
6a  ----1,6%
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  109121010
Homes  6065635856
Total  7074756866
Estudiantat TOTAL Dones  6350505749
Homes  251270264263237
Total  314320314320286
EETC  251,5247246,8252,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  15.090,514.82114.80515.150-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  13.61913.42312.90913.681,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.084,51.1851.509937,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  183150249337,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  20463138193,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,146,348,247,3-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6757616460
% Aptes FI tp  53,7%38,6%36,1%59,4%38,3%
% Aptes FI tp+1  34,3%36,8%36,1%21,9%-
% No Aptes 1r  4,5%5,3%8,2%6,2%11,7%
% No Aptes FI  1,5%8,8%4,9%--
Altres (2)  6%10,5%14,8%12,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  88%88,6%87,3%89,7%87,8%
Taxa de rendiment (%)  83,3%85%82,9%85,7%82,6%
Taxa d'abandonament (%)  19,4%30,8%20%19,3%16,9%
Taxa de graduació (%)  58,1%43,6%46,2%42,1%58,5%
Taxa d'eficicència (%)  90,8%90,6%87,3%89,9%89,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  31610513
Homes  3843514644
Total  4159615157
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2825272824
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 12212
No Doctor  33543
Lectors  Doctor 23343
Associats  Doctor 1012141213
No Doctor  1213141820
Altres  Doctor -----
No Doctor  ---11
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 47,6%46,4%45,8%41,7%38,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,1%3,2%3,5%1,5%3,5%
No Doctor  6,4%7,9%8,7%8,4%6,4%
Lectors  Doctor 5,9%4,5%2,6%5,9%4%
Associats  Doctor 23,1%20,8%23,7%22,6%19,1%
No Doctor  14,9%17,2%15,7%19,2%25,9%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ---0,5%1,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  43,9%42,5%42%47,4%51,8%
Tram VIU  49,3%55,1%55,2%49,8%44,7%
Tram NO VIU  6,8%2,4%2,8%2,8%3,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  67,9%64,8%65,4%67,7%73,2%
Tram VIU  19,9%30,4%32,6%27,8%22,9%
Tram NO VIU  12,3%4,8%2,1%4,4%3,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,443,2%3,547,3%3,444,4%3,548,3%3,437,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,738,4%3,842,6%3,839,9%3,638,2%3,728,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,412,7%3,56,6%1,714,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,9100%4,6100%4100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,620%3,613,1%2,522,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  81,8%20%75%13,1%63,6%22,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  72,7%20%75%13,1%27,3%22,9%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  90,9%100%76,7%100%82,4%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  45,5%100%46,4%100%52,9%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,1100%4,6100%4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  2,5100%2,8100%2,9100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).