UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Enginyeria Naval i Oce��nica

Centre Docent: Facultat de N��utica de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2017-2018
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  30404040-
Preinscripció  57444245-
Preinscripció vs oferta  190%110%105%112,5%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  2363-
Homes  39231816-
Total  41262419-
Estudiantat TOTAL Dones  2599-
Homes  39575951-
Total  41626860-
EETC  32,651,746,541,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.955,53.0992.789,52.505,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.9483.0242.679,52.366,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  7,570110114-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  05025-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  47,7504141,8-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --96,4%95,7%96,7%
Taxa de rendiment (%)  --91,4%91,7%92,8%
Taxa d'abandonament (%)  ----10%
Taxa de graduació (%)  ----22,5%
Taxa d'eficicència (%)  ---87,1%93,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  ---11
Homes  ---38
Total  ---49
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --111413
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  ---22
Lectors  Doctor --122
Associats  Doctor --375
No Doctor  --378
Altres  Doctor --222
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --52,8%39,6%41,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  ---9,3%7,3%
Lectors  Doctor --4,4%6,2%7,3%
Associats  Doctor --16,5%20,1%8,4%
No Doctor  --23,9%23,6%33,1%
Altres  Doctor --2,4%1,1%1,3%
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --47,2%51,1%55,3%
Tram VIU  --52,8%45,6%44,7%
Tram NO VIU  ---3,3%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --45,3%65,7%61%
Tram VIU  --54,7%26,1%31,8%
Tram NO VIU  ---8,2%7,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,341,6%--3,648,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----3,939,8%--3,743,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).