UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim (Pla 2014)

Centre Docent: Facultat de Nàutica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  3030---
Preinscripció  1628---
Preinscripció vs oferta  53,3%93,3%---
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  13---
Homes  913---
Total  1016---
Estudiantat TOTAL Dones  143--
Homes  9211381
Total  10251691
EETC  8,9207,12,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  550,51.201,5424,5129-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  550,51.195,5403,593-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  062136-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5548,126,514,3-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -100%99,2%100%100%
Taxa de rendiment (%)  -98,9%97,4%90,1%100%
Taxa d'abandonament (%)  ---10%6,2%
Taxa de graduació (%)  ---60%81,2%
Taxa d'eficicència (%)  --98,9%99,1%91,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  --111
Homes  --567
Total  --678
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -3642
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -111-
No Doctor  -22--
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -211-
No Doctor  -352-
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -21,6%35,3%58%100%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -18,2%14,7%5,6%-
No Doctor  -8%6,5%--
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -25%7,4%14,2%-
No Doctor  -27,2%36,2%22,2%-
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -52,2%43,5%36,4%-
Tram VIU  -44,3%42,7%30,6%100%
Tram NO VIU  -3,4%13,8%33%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -88,6%73%53,3%-
Tram VIU  -11,4%11,8%-16,7%
Tram NO VIU  --15,1%46,7%83,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,233,1%3,545,1%3,537%3,443,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --3,634,3%3,844,7%3,835%3,639,9%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament