UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2017-2018
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  166%172%200%226%226%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  776%812%748%844%1000%
Nota de tall (assignació juliol)  10,71212,412,612,7
Via Accés  PAU o assimilats  90,6%96,1%96,1%98,2%94,1%
Llicenciats, diplomats o assimilats  3,8%2%---
CFGS o assimilats  1,9%----
PAU amb carrera començada  3,8%2%-1,8%5,9%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  --3,9%--
Nota Accés 5-6  --3,9%--
6-7  ---1,8%-
7-8  -----
8-9  3,8%2%---
>9  96,2%98%96,1%98,2%100%
Preferència 1a  92,4%94,1%100%94,4%98%
2a  3,8%5,9%-3,7%2%
3a  3,8%--1,8%-
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  2018172531
Homes  4446454234
Total  6464626765
Estudiantat TOTAL Dones  2032466981
Homes  4481118155158
Total  64113164224239
EETC  55100,6153,5201,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.301,56.037,59.20712.077,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.301,55.887,58.926,511.816,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0150265,5238,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  001515-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0007,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  51,653,956,153,9-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  -57545253
% Aptes FI tp  -61,4%70,4%75%73,6%
% Aptes FI tp+1  -5,3%9,3%11,5%-
% No Aptes 1r  -17,5%5,6%1,9%7,6%
% No Aptes FI  -5,3%1,8%--
Altres (2)  -10,5%13%11,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -88%92,4%95,8%96,6%
Taxa de rendiment (%)  -78,2%90,4%94,4%95,8%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  ----98,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  ----14
Homes  ----22
Total  ----36
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -15345060
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----3
No Doctor  --122
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ---16
No Doctor  ---29
Altres  Doctor ---1-
No Doctor  -1---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -96,4%98,4%94,5%77,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----1,8%
No Doctor  --1,6%1,7%1,8%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ---1,7%8,2%
No Doctor  ---1,7%8,5%
Altres  Doctor ---0,2%-
No Doctor  -3,6%---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -7%-4,5%18,7%
Tram VIU  -84,1%95%93,5%79,6%
Tram NO VIU  -8,8%5%2%1,7%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -3,6%1,6%6,2%25,5%
Tram VIU  -51,8%66,9%64,2%43,7%
Tram NO VIU  -44,5%31,5%29,6%30,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  4,364,6%3,773,4%3,658,7%3,757,3%4,357,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,464,8%4,271,2%456,1%449%4,557,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).