UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2017-2018
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Accés Oferta de places  -50505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -166%172%200%226%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -776%812%748%844%
Nota de tall (assignació juliol)  -10,71212,412,6
Via Accés  PAU o assimilats  -90,6%96,1%96,1%98,2%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -3,8%2%--
CFGS o assimilats  -1,9%---
PAU amb carrera començada  -3,8%2%-1,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  ---3,9%-
Nota Accés 5-6  ---3,9%-
6-7  ----1,8%
7-8  -----
8-9  -3,8%2%--
>9  -96,2%98%96,1%98,2%
Preferència 1a  -92,4%94,1%100%94,4%
2a  -3,8%5,9%-3,7%
3a  -3,8%--1,8%
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -20181725
Homes  -44464542
Total  -64646267
Estudiantat TOTAL Dones  -20324669
Homes  -4480118155
Total  -64112164224
EETC  -55100,6169,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -3.301,56.037,510.181,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -3.301,55.887,59.901-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -0150265,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0015-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -51,653,962,1-
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  ---5754
% Aptes FI tp  ---61,4%70,4%
% Aptes FI tp+1  ---5,3%1,8%
% No Aptes 1r  ---17,5%3,7%
% No Aptes FI  ---5,3%-
Altres (2)  ---10,5%24,1%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---88%92,4%
Taxa de rendiment (%)  ---78,2%90,4%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---1534
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  ----1
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  ---1-
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---96,4%98,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  ----1,6%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  ---3,6%-
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  ---7%-
Tram VIU  ---84,1%95%
Tram NO VIU  ---8,8%5%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  ---3,6%1,6%
Tram VIU  ---51,8%66,9%
Tram NO VIU  ---44,5%31,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --4,364,6%3,773,4%3,658,7%3,757,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --4,464,8%4,271,2%456,1%449%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).