UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2017-2018
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  166%172%200%226%226%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  776%812%748%844%1000%
Nota de tall (assignació juliol)  10,71212,412,612,7
Via Accés  PAU o assimilats  90,6%96,1%96,1%98,2%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  3,8%2%---
CFGS o assimilats  1,9%----
PAU amb carrera començada  3,8%2%-1,8%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  --3,9%--
Nota Accés 5-6  --3,9%--
6-7  ---1,8%-
7-8  -----
8-9  3,8%2%---
>9  96,2%98%96,1%98,2%-
Preferència 1a  92,4%94,1%100%94,4%-
2a  3,8%5,9%-3,7%-
3a  3,8%--1,8%-
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  20181725-
Homes  44464542-
Total  64646267-
Estudiantat TOTAL Dones  20324669-
Homes  4480118155-
Total  64112164224-
EETC  55100,6153,5230,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.301,56.037,59.20713.826,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.301,55.887,58.926,513.565,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0150265,5238,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  001515-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0007,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  51,653,956,161,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  --575452
% Aptes FI tp  --61,4%70,4%75%
% Aptes FI tp+1  --5,3%9,3%3,8%
% No Aptes 1r  --17,5%5,6%1,9%
% No Aptes FI  --5,3%1,8%-
Altres (2)  --10,5%13%19,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --88%92,4%95,8%
Taxa de rendiment (%)  --78,2%90,4%94,4%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --153450
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  ---12
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ----1
No Doctor  ----2
Altres  Doctor ----1
No Doctor  --1--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --96,4%98,4%94,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  ---1,6%1,7%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ----1,7%
No Doctor  ----1,7%
Altres  Doctor ----0,2%
No Doctor  --3,6%--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --7%-4,5%
Tram VIU  --84,1%95%93,5%
Tram NO VIU  --8,8%5%2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --3,6%1,6%6,2%
Tram VIU  --51,8%66,9%64,2%
Tram NO VIU  --44,5%31,5%29,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --4,364,6%3,773,4%3,658,7%3,757,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --4,464,8%4,271,2%456,1%449%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).