UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Eensenyament d'Idiomes

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  --809090
Preinscripció  ----0
Preinscripció vs oferta  ----0%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  --243042
Homes  --606071
Total  --8490113
Estudiantat TOTAL Dones  --353647
Homes  --717392
Total  --106109139
EETC  --85,189,5111,7
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  --5.1055.3726.700
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  --5.0535.3326.610
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  --464090
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  --600
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  --000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  --48,249,348,2
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---99,6%98,6%
Taxa de rendiment (%)  ---99,2%96,2%
Taxa d'abandonament (%)  ---4%0%
Taxa de graduació (%)  ---94,6%95,2%
Taxa d'eficicència (%)  ---98,8%99,5%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  ---2931
Homes  ---5849
Total  ---8780
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1821242531
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 54456
No Doctor  343-4
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor 12212
No Doctor  774610
Altres  Doctor 11222
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 26,4%34,4%35,3%37%38,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,1%5,2%7,4%13,9%6,8%
No Doctor  12,8%11,1%13,8%-2%
Lectors  Doctor ----0,5%
Associats  Doctor 0,7%12,4%10,9%12,6%11,2%
No Doctor  53,1%33,7%28,2%32,9%38,7%
Altres  Doctor 1,9%3,2%4,4%3,7%2%
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  53,8%46,1%44,4%50,2%51,9%
Tram VIU  45%53,9%54,2%49,2%46,5%
Tram NO VIU  1,2%-1,4%0,6%1,5%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  75%69,4%69,6%66,8%67,4%
Tram VIU  22,6%26,1%27,5%25,1%26,5%
Tram NO VIU  2,3%4,5%2,8%8,1%6,1%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --------3,867,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --------4,357,4%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----4,628,7%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,728,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----80,8%29,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----80,8%29,9%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament