UPC    Acreditació de les titulacions
Erasmus Mundus Master in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  242424-30
Preinscripció  ----0
Preinscripció vs oferta  ----0%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  4----
Homes  2----
Total  6----
Estudiantat TOTAL Dones  8562-
Homes  5231-
Total  13793-
EETC  6,76,28,53-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  408372510180-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  408372480180-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  00300-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  31,453,156,760-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,3%100%100%100%96,8%
Taxa de rendiment (%)  93,4%100%91,9%94,1%96,6%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  ND----
Taxa d'eficicència (%)  ND---100%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  43452
Homes  83231
Total  126683
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 33322
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  ----1
Altres  Doctor 2221-
No Doctor  -2421
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 55,6%46,1%44,6%67,1%55,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  ----26,9%
Altres  Doctor 44,4%50,7%45,2%11,9%-
No Doctor  -3,2%10,2%21,1%17,4%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  22,2%20,9%29,1%21,1%44,3%
Tram VIU  77,8%79,1%70,9%67,1%55,7%
Tram NO VIU  ---11,9%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  33,3%29,4%29,1%21,1%44,3%
Tram VIU  66,7%70,6%70,9%78,9%55,7%
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  4,363,2%--3,676,3%3,853,8%3,756,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,835,8%--3,751,5%4,144,8%4,153,1%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----325%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,525%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----33,3%37,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----33,3%37,5%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament