UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Intel·ligència artificial (Pla 2012)

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  5050505050
Preinscripció  8210581141252
Preinscripció vs oferta  164%210%162%282%504%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  435117
Homes  1939312635
Total  2342363742
Estudiantat TOTAL Dones  67111918
Homes  3858686761
Total  4465798679
EETC  28,445,557,752,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.7252.7293.462,53.131,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.658,52.6893.3723.041,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  66,54090,572-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00018-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  39,24243,836,4-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,1%97,4%96,7%97,9%96,1%
Taxa de rendiment (%)  85,5%89,9%86,9%91,9%88,4%
Taxa d'abandonament (%)  --0%8,7%11,9%
Taxa de graduació (%)  --87,5%65,2%71,4%
Taxa d'eficicència (%)  97,8%97,5%100%95,9%95,3%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  21-45
Homes  1214132528
Total  1415132933
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2119201824
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11111
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --1-1
No Doctor  ----1
Altres  Doctor --111
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 94,6%94,2%89,3%94%94,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,4%5,8%9,3%5,1%2,8%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --0,8%-0,6%
No Doctor  ----0,6%
Altres  Doctor --0,5%0,9%1,3%
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --0,8%0,9%2,6%
Tram VIU  95,6%100%91,4%90,9%85,4%
Tram NO VIU  4,4%-7,8%8,2%12,1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  7,3%7,5%17,8%7,6%5,4%
Tram VIU  88,4%86,2%62,2%65,3%89,7%
Tram NO VIU  4,3%6,4%20%27,1%5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,113,5%3,526,5%3,527,3%3,535,8%3,429,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  2,911,3%4,126,7%3,829,1%433%4,130,1%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,313,8%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,3100%--

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----327,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----25%27,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----50%27,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament