UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Ci��ncies i tecnologies del mar

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d���Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2018-2019
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -50606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -58%61,7%85%53,3%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -178%363,3%396,7%380%
Nota de tall (assignació juliol)  -56,17,27,4
Via Accés  PAU o assimilats  -88,5%85,2%86,8%87,1%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  -3,8%6,6%2,9%9,7%
PAU amb carrera començada  -7,7%8,2%10,3%3,2%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -7,7%4,9%--
6-7  -7,7%18%--
7-8  -19,2%24,6%27,9%30,6%
8-9  -40,4%34,4%30,9%32,3%
>9  -25%18%41,2%37,1%
Preferència 1a  -67,3%86,9%79,4%82%
2a  -19,2%6,6%8,8%6,6%
3a  -3,8%1,6%5,9%8,2%
4a  -3,8%3,3%4,4%3,3%
5a  -1,9%1,6%--
6a  ---1,5%-
7a  -1,9%---
8a  -1,9%---
Estudiantat NOU Dones  -21323327
Homes  -32293533
Total  -53616860
Estudiantat TOTAL Dones  -21467688
Homes  -325587113
Total  -53101163201
EETC  -5196,8160,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -3.0605.8089.630-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -3.0605.1849.150-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -0624426-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0054-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -57,757,559,1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  --536067
% Aptes FI tp  --30,2%48,3%32,8%
% Aptes FI tp+1  --41,5%36,7%-
% No Aptes 1r  --9,4%1,7%4,5%
% No Aptes FI  --5,7%--
Altres (2)  --13,2%13,3%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --68,2%88,8%80,9%
Taxa de rendiment (%)  --62,2%86,1%76,4%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --121425
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---11
No Doctor  ----1
Lectors  Doctor ----3
Associats  Doctor ---24
No Doctor  --298
Altres  Doctor ---22
No Doctor  ---21
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --71,6%51,6%52,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---1,8%1,8%
No Doctor  ----0,6%
Lectors  Doctor ----7,2%
Associats  Doctor ---4,7%15,7%
No Doctor  --28,4%29,8%15,4%
Altres  Doctor ---3,2%1,9%
No Doctor  ---3,3%1,7%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --28,4%46,6%44,9%
Tram VIU  --71,6%40%49,2%
Tram NO VIU  ---13,4%5,9%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --28,4%48,4%46,8%
Tram VIU  --51,4%35,6%47,3%
Tram NO VIU  --20,2%16%5,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,534,1%3,347,9%3,332,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----3,729,4%3,532,9%3,824,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).