UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  707070--
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  37,1%14,3%35,7%--
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  214,3%148,6%177,1%--
Nota de tall (assignació juliol)  555--
Via Accés  PAU o assimilats  74,3%86,5%75%--
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  14,3%5,4%2,3%--
PAU amb carrera començada  8,6%8,1%22,7%--
CFGS o assimilats amb carrera començada  2,9%----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  17,1%35,1%36,4%--
6-7  31,4%18,9%20,4%--
7-8  22,9%29,7%25%--
8-9  8,6%5,4%11,4%--
>9  20%10,8%6,8%--
Preferència 1a  80%75%81,8%--
2a  5,7%13,9%15,9%--
3a  14,3%5,6%---
4a  -2,8%---
5a  --2,3%--
6a  -2,8%---
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  12611--
Homes  293035--
Total  413646--
Estudiantat TOTAL Dones  574544177
Homes  2011751749739
Total  25822021811446
EETC  178159,9151,865,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  10.6799.5969.1083.924-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  8.1837.545,56.844,52.916-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.714,51.4221.641676,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  582391,5360229,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  199,5237262,5102-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  41,443,641,834,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  32373541-
% Aptes FI tp  37,5%51,4%11,4%39%-
% Aptes FI tp+1  34,4%16,2%48,6%12,2%-
% No Aptes 1r  9,4%13,5%14,3%12,2%-
% No Aptes FI  9,4%5,4%---
Altres (2)  9,4%13,5%25,7%36,6%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  77,5%80%78,8%80,4%79,4%
Taxa de rendiment (%)  70,1%70,9%70,1%71,6%68,4%
Taxa d'abandonament (%)  48,4%44,9%52,1%37,1%20%
Taxa de graduació (%)  16,5%21,3%9,9%22,9%30%
Taxa d'eficicència (%)  83,6%81,5%81,2%79,9%77,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  1378103
Homes  3628211831
Total  4935292834
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 6451555113
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 65541
No Doctor  5533-
Lectors  Doctor 13221
Associats  Doctor 161820179
No Doctor  292633313
Altres  Doctor 10752-
No Doctor  4132-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 52,5%54,6%52,6%50,7%46,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,5%6,2%5,5%6,2%5,8%
No Doctor  5,2%7%3%2,7%-
Lectors  Doctor 0,1%0,8%0,5%0,8%1,5%
Associats  Doctor 13,1%10,3%13,1%10,8%33,3%
No Doctor  19,3%18,5%23,7%25,1%10,1%
Altres  Doctor 3,6%2,2%0,6%0,3%-
No Doctor  0,7%0,4%0,9%1,2%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  38,7%34,4%40,6%42,7%52,2%
Tram VIU  58,8%64,7%58,4%57,3%43,5%
Tram NO VIU  2,4%1%1%0,1%4,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  49,7%47,7%47,6%49,9%58%
Tram VIU  39%42%45,8%42,9%42%
Tram NO VIU  11,2%10,4%6,5%7,2%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,639%3,839,4%3,646,4%3,839,1%3,735,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  433,2%4,137,3%441,6%4,135,6%3,934,4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,627,3%3,241,4%3,522,2%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,2100%4,4100%2100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,427,3%4,141,4%3,822,2%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  55,6%27,3%100%41,4%50%22,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  55,6%27,3%91,7%41,4%66,7%22,2%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --83,3%100%81,2%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --60%100%53,3%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,3100%4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --3,5100%3,8100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).