UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  8080807070
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  41%25%38,8%37,1%12,9%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  356,2%233,8%205%214,3%144,3%
Nota de tall (assignació juliol)  5,35555
Via Accés  PAU o assimilats  63,4%56,8%66,7%74,3%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,2%0%3%--
CFGS o assimilats  11%10,8%3%14,3%-
PAU amb carrera començada  22%29,7%27,3%8,6%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  2,4%2,7%-2,9%-
Altres vies  0%0%---
Nota Accés 5-6  37,8%37,8%15,2%17,1%-
6-7  37,8%29,7%30,3%31,4%-
7-8  13,4%21,6%21,2%22,9%-
8-9  7,3%10,8%12,1%8,6%-
>9  3,7%0%21,2%20%-
Preferència 1a  --90,9%80%-
2a  --9,1%5,7%-
3a  ---14,3%-
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  1249127
Homes  5933262930
Total  7137354137
Estudiantat TOTAL Dones  12681625745
Homes  390278222197167
Total  516359284254212
EETC  369,6252,4200,7175,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  22.17715.14512.04210.517,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  17.987,512.1278.884,58.059-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  3.2732.407,52.350,51.677-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  766,5451,5580,5582-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  150159226,5199,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  4342,242,341,4-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  7266383237
% Aptes FI tp  36,1%30,3%44,7%37,5%51,4%
% Aptes FI tp+1  22,2%19,7%7,9%34,4%ND
% No Aptes 1r  31,9%24,2%26,3%9,4%13,5%
% No Aptes FI  6,9%19,7%2,6%9,4%ND
Altres (2)  2,8%6,1%18,4%9,4%ND
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  88,4%83,3%75,5%77,5%79,8%
Taxa de rendiment (%)  83,6%76,3%66,9%70,1%70,1%
Taxa d'abandonament (%)  -22,4%30,9%40,3%44,9%
Taxa de graduació (%)  -32,2%52,7%28,9%20,2%
Taxa d'eficicència (%)  95,8%91,7%87,4%86,4%83,4%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  233421137
Homes  80103483628
Total  103137694935
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 6451536149
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 44343
No Doctor  119777
Lectors  Doctor 744-4
Associats  Doctor 1211111113
No Doctor  3937373531
Altres  Doctor 111615138
No Doctor  63641
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 42,5%44,4%43,9%49,9%52,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,9%4,6%2,5%2,7%3%
No Doctor  9,5%8,4%9,3%8%10,2%
Lectors  Doctor 5%3,3%3,1%-1%
Associats  Doctor 7,5%8,7%7,3%8%7,4%
No Doctor  23,7%20,8%23,5%24,5%21,4%
Altres  Doctor 5,8%6,9%8%6,2%4,4%
No Doctor  2,2%2,9%2,3%0,7%0,4%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  40,4%38,6%37,6%38,7%34,4%
Tram VIU  58,5%60,6%60,7%58,8%64,7%
Tram NO VIU  1,1%0,8%1,7%2,4%1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  53%52,6%51,5%49,7%47,7%
Tram VIU  42,4%39,9%37,6%39%42%
Tram NO VIU  4,7%7,5%10,9%11,2%10,4%
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,415,2%3,620,3%3,640,5%3,639%3,839,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,712%4,123,9%439,9%433,2%4,137,3%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  324%332,8%3,129,8%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4,3100%4,2100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  3,523,1%3,234,3%3,429,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  45,2%20%26,1%29,9%50%29,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  58,1%20,8%60,9%26,9%85,7%29,8%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----83,3%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----60%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,5100%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
 • (*) Dades disponibles properament