UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Civil

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  120120120--
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  96,7%81,7%78,3%--
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  457,5%444,2%553,3%--
Nota de tall (assignació juliol)  588,6--
Via Accés  PAU o assimilats  86,6%88,2%85,7%--
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  2,7%5%4,2%--
PAU amb carrera començada  10,7%5,9%9,2%--
CFGS o assimilats amb carrera començada  --0,8%--
Altres vies  -0,8%---
Nota Accés 5-6  8%11,8%14,3%--
6-7  10,7%19,3%18,5%--
7-8  14,3%18,5%10,1%--
8-9  18,8%15,1%13,4%--
>9  48,2%35,3%43,7%--
Preferència 1a  97,3%85,6%82,2%--
2a  0,9%6,8%11%--
3a  1,8%5,9%4,2%--
4a  -0,8%2,5%--
5a  -----
6a  -0,8%---
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  343630--
Homes  828689--
Total  116122119--
Estudiantat TOTAL Dones  1111081116852
Homes  318330333231162
Total  429438444299214
EETC  366,1372,6375,1249-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  21.96622.35422.50314.937,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  19.20919.09018.58212.918,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2.4152.902,53.478,51.725-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  327312375243-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  1549,567,551-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  51,25150,950-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  106112121117-
% Aptes FI tp  26,4%35,7%19,8%41%-
% Aptes FI tp+1  31,1%23,2%28,1%18%-
% No Aptes 1r  20,8%15,2%21,5%11,1%-
% No Aptes FI  10,4%14,3%5%--
Altres (2)  11,3%11,6%25,6%29,9%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  82%79,9%74,1%83,5%84,8%
Taxa de rendiment (%)  75,9%74,9%68,3%77,4%82,1%
Taxa d'abandonament (%)  24,8%42,7%27,3%45,9%40,8%
Taxa de graduació (%)  44,1%36,4%41,4%29,4%37,9%
Taxa d'eficicència (%)  89,8%89,8%88,5%85,8%86,3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  3028122011
Homes  5751423748
Total  8779545759
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 8882787857
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 66555
No Doctor  32434
Lectors  Doctor -1224
Associats  Doctor 1715211926
No Doctor  2427303029
Altres  Doctor 67521
No Doctor  2336-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 70,9%70,1%66,8%67,9%58,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 6,7%7,9%6,5%6,7%6,2%
No Doctor  1,4%0,4%1,4%0,6%2,5%
Lectors  Doctor -0%0,6%0,7%3%
Associats  Doctor 8%7,7%11,1%9,3%13,6%
No Doctor  10,4%10,4%11,1%11,3%12%
Altres  Doctor 1,5%2,6%1,8%0,9%0,8%
No Doctor  1,1%0,8%0,7%1,3%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  21%22,4%26,6%26%34,9%
Tram VIU  79%76,5%70,2%72,3%63,4%
Tram NO VIU  -1%3,3%1,8%1,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  36,8%34,6%35,2%34,8%42,8%
Tram VIU  58,2%54,1%60%58,1%52,1%
Tram NO VIU  5%11,4%4,9%7,2%5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,633,2%3,640,3%3,640,9%3,639,3%3,529,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  432%436,6%3,941%3,927,7%3,824,8%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,315,9%4,119,2%3,121,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%4,6100%4,2100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,534,9%3,830,8%3,727,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  63,6%34,9%62,5%30,8%78,6%27,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  72,7%34,9%75%30,8%78,6%27,5%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  86,7%100%91,3%100%89,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  64%100%55,1%100%45,9%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,5100%4,9100%5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,2100%3100%3,2100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).