UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Civil

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  120120120120120
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  125%84,2%93,3%96,7%81,7%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  607,5%404,2%416,7%457,5%444,2%
Nota de tall (assignació juliol)  6,45558
Via Accés  PAU o assimilats  85,4%89,4%83,2%86,6%88,2%
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,8%1,8%---
CFGS o assimilats  1,5%2,7%5,6%2,7%5%
PAU amb carrera començada  10%5,3%10,3%10,7%5,9%
CFGS o assimilats amb carrera començada  1,5%0,9%0,9%--
Altres vies  0,8%0%--0,8%
Nota Accés 5-6  1,5%16,8%8,4%8%11,8%
6-7  17,7%13,3%19,6%10,7%19,3%
7-8  19,2%21,2%15%14,3%18,5%
8-9  11,5%15%13,1%18,8%15,1%
>9  50%33,6%43,9%48,2%35,3%
Preferència 1a  --96,3%97,3%85,6%
2a  --3,7%0,9%6,8%
3a  ---1,8%5,9%
4a  ----0,8%
5a  -----
6a  ----0,8%
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  3623223436
Homes  9290898286
Total  128113111116122
Estudiantat TOTAL Dones  151137120111108
Homes  395359331318331
Total  546496451429439
EETC  467423,8381,1366,1375,4
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  28.017,525.42522.867,521.96622.526
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  25.43622.41320.107,519.20919.266,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2.4782.9312.5322.4152.898
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  103,581220,5327312
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  007,51549,5
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  51,351,351,251,251,3
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  134120117106112
% Aptes FI tp  30,6%36,4%23,9%26,4%35,7%
% Aptes FI tp+1  20,9%33,9%29,9%31,1%-
% No Aptes 1r  29,1%15,7%29,9%20,8%15,2%
% No Aptes FI  13,4%7,4%7,7%10,4%-
Altres (2)  6%6,6%8,6%11,3%49,1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  93,3%83,7%78,6%82%79,9%
Taxa de rendiment (%)  92%79,4%73%75,9%74,9%
Taxa d'abandonament (%)  -20,3%27,2%32,2%42,7%
Taxa de graduació (%)  -39,9%50,3%42,7%36,4%
Taxa d'eficicència (%)  99,8%93,9%90,4%89,8%89,8%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  1429212928
Homes  3585645551
Total  49114858479
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 5259638377
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 33244
No Doctor  67454
Lectors  Doctor 55211
Associats  Doctor 8891214
No Doctor  1622222829
Altres  Doctor 911111011
No Doctor  89433
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 52,6%55,9%60,6%65,8%64,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,9%2,2%1,3%2,4%3%
No Doctor  9,5%6,8%5,1%5,7%5,3%
Lectors  Doctor 7,1%3,8%0,7%1,5%0%
Associats  Doctor 4,8%4,5%5,8%5,3%5,5%
No Doctor  12,2%13,7%13,2%12,9%12,6%
Altres  Doctor 6%9,5%12,6%4,8%7,9%
No Doctor  4,8%3,7%0,6%1,6%0,8%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  29,2%28,6%22,1%21%22,4%
Tram VIU  66,9%68,3%77%79%76,5%
Tram NO VIU  4%3,1%0,9%-1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  42,7%42,3%37,2%36,8%34,6%
Tram VIU  55,3%52,2%58,2%58,2%54,1%
Tram NO VIU  1,9%5,6%4,6%5%11,4%
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,321,8%3,631,2%3,536,4%3,633,2%3,640,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,718,1%3,831,2%3,833%432%436,6%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,617%2,525,3%2,316,5%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,4100%4,597,5%4,5100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  3,129,4%3,146,8%3,732,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  43,3%25,5%50%43%58,6%36,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  53,3%24,5%47,4%38%86,2%36,7%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,796,2%5,292%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  91,1%100%86,7%100%91,3%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  91,1%100%64%100%55,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,7100%5,5100%4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,2100%3,2100%3100%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
 • (*) Dades disponibles properament