UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Civil

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  120120120--
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  96,7%81,7%78,3%--
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  457,5%444,2%553,3%--
Nota de tall (assignació juliol)  588,6--
Via Accés  PAU o assimilats  86,6%88,2%85,7%--
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  2,7%5%4,2%--
PAU amb carrera començada  10,7%5,9%9,2%--
CFGS o assimilats amb carrera començada  --0,8%--
Altres vies  -0,8%---
Nota Accés 5-6  8%11,8%14,3%--
6-7  10,7%19,3%18,5%--
7-8  14,3%18,5%10,1%--
8-9  18,8%15,1%13,4%--
>9  48,2%35,3%43,7%--
Preferència 1a  97,3%85,6%82,2%--
2a  0,9%6,8%11%--
3a  1,8%5,9%4,2%--
4a  -0,8%2,5%--
5a  -----
6a  -0,8%---
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  343630--
Homes  828689--
Total  116122119--
Estudiantat TOTAL Dones  11110811168-
Homes  318330333231-
Total  429438444299-
EETC  366,1372,6375,1250,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  21.96622.35422.50315.011-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  19.20919.09018.58212.983-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2.4152.902,53.478,51.734-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  327312375243-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  1549,567,551-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  51,25150,950,2-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  117106112121117
% Aptes FI tp  23,9%26,4%35,7%19,8%41%
% Aptes FI tp+1  29,9%31,1%23,2%28,1%-
% No Aptes 1r  29,9%20,8%15,2%21,5%-
% No Aptes FI  7,7%10,4%14,3%5%-
Altres (2)  8,6%11,3%11,6%25,6%59%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  78,6%82%79,9%74,1%83,5%
Taxa de rendiment (%)  73%75,9%74,9%68,3%77,4%
Taxa d'abandonament (%)  27,2%24,8%42,7%27,3%45,9%
Taxa de graduació (%)  50,3%44,1%36,4%41,4%29,4%
Taxa d'eficicència (%)  90,4%89,8%89,8%88,5%85,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  2130281220
Homes  6457514237
Total  8587795457
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7388827878
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 46655
No Doctor  23243
Lectors  Doctor 1-122
Associats  Doctor 1417152119
No Doctor  1624273030
Altres  Doctor 56752
No Doctor  22336
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 72,1%70,9%70,1%66,8%67,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,6%6,7%7,9%6,5%6,7%
No Doctor  0,9%1,4%0,4%1,4%0,6%
Lectors  Doctor 0,8%-0%0,6%0,7%
Associats  Doctor 9,1%8%7,7%11,1%9,3%
No Doctor  9,2%10,4%10,4%11,1%11,3%
Altres  Doctor 0,8%1,5%2,6%1,8%0,9%
No Doctor  1,6%1,1%0,8%0,7%1,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  22,1%21%22,4%26,6%26%
Tram VIU  77%79%76,5%70,2%72,3%
Tram NO VIU  0,9%-1%3,3%1,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  37,2%36,8%34,6%35,2%34,8%
Tram VIU  58,2%58,2%54,1%60%58,1%
Tram NO VIU  4,6%5%11,4%4,9%7,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,536,4%3,633,2%3,640,3%3,640,9%3,639,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,833%432%436,6%3,941%3,927,7%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,316,5%3,315,9%4,119,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,597,5%4,5100%4,6100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,732,9%3,534,9%3,830,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  58,6%36,7%63,6%34,9%62,5%30,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  86,2%36,7%72,7%34,9%75%30,8%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,796,2%5,292%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  91,1%100%86,7%100%91,3%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  91,1%100%64%100%55,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,7100%5,5100%4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,2100%3,2100%3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).