UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Civil

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  120120120120120
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  125%84,2%93,3%96,7%66,7%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  607,5%404,2%416,7%457,5%433,3%
Nota de tall (assignació juliol)  6,45558
Via Accés  PAU o assimilats  85,4%89,4%83,2%86,6%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,8%1,8%---
CFGS o assimilats  1,5%2,7%5,6%2,7%-
PAU amb carrera començada  10%5,3%10,3%10,7%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  1,5%0,9%0,9%--
Altres vies  0,8%0%---
Nota Accés 5-6  1,5%16,8%8,4%8%-
6-7  17,7%13,3%19,6%10,7%-
7-8  19,2%21,2%15%14,3%-
8-9  11,5%15%13,1%18,8%-
>9  50%33,6%43,9%48,2%-
Preferència 1a  --96,3%97,3%-
2a  --3,7%0,9%-
3a  ---1,8%-
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  3623223436
Homes  9290898288
Total  128113111116124
Estudiantat TOTAL Dones  151137120110108
Homes  395359331311329
Total  546496451421437
EETC  467423,8381,1364,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  28.017,525.42522.867,521.885-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  25.43622.41320.107,519.152-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2.4782.9312.5322.391-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  103,581220,5327-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  007,515-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  51,351,351,252-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  134120117106112
% Aptes FI tp  30,6%36,4%23,9%26,4%35,7%
% Aptes FI tp+1  20,9%33,9%29,9%31,1%ND
% No Aptes 1r  29,1%15,7%29,9%20,8%15,2%
% No Aptes FI  13,4%7,4%7,7%10,4%ND
Altres (2)  6%6,6%8,6%11,3%ND
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  93,3%83,7%78,6%82%79,5%
Taxa de rendiment (%)  92%79,4%73%75,9%73,7%
Taxa d'abandonament (%)  -20,3%27,2%32,2%42,7%
Taxa de graduació (%)  -39,9%50,3%42,7%36,4%
Taxa d'eficicència (%)  99,8%93,9%90,4%89,8%89,3%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  1429212927
Homes  3585645545
Total  49114858472
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 5259638377
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 33244
No Doctor  67454
Lectors  Doctor 55211
Associats  Doctor 8891214
No Doctor  1622222829
Altres  Doctor 911111011
No Doctor  89433
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 52,6%55,9%60,6%65,8%64,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,9%2,2%1,3%2,4%3%
No Doctor  9,5%6,8%5,1%5,7%5,3%
Lectors  Doctor 7,1%3,8%0,7%1,5%0%
Associats  Doctor 4,8%4,5%5,8%5,3%5,5%
No Doctor  12,2%13,7%13,2%12,9%12,6%
Altres  Doctor 6%9,5%12,6%4,8%7,9%
No Doctor  4,8%3,7%0,6%1,6%0,8%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  29,2%28,6%22,1%21%22,4%
Tram VIU  66,9%68,3%77%79%76,5%
Tram NO VIU  4%3,1%0,9%-1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  42,7%42,3%37,2%36,8%34,6%
Tram VIU  55,3%52,2%58,2%58,2%54,1%
Tram NO VIU  1,9%5,6%4,6%5%11,4%
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,321,8%3,631,2%3,536,4%3,633,2%3,640,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,718,1%3,831,2%3,833%432%436,6%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,617%2,525,3%2,316,5%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,4100%4,597,5%4,5100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  3,129,4%3,146,8%3,732,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  43,3%25,5%50%43%58,6%36,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  53,3%24,5%47,4%38%86,2%36,7%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,796,2%5,292%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  91,1%100%86,7%100%91,3%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  91,1%100%64%100%55,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,7100%5,5100%4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,2100%3,2100%3100%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
 • (*) Dades disponibles properament