UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria estructural i de la construcció (Pla 2015)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -45454545
Preinscripció  -119144157111
Preinscripció vs oferta  -264,4%320%348,9%246,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -131598
Homes  -15445244
Total  -28596152
Estudiantat TOTAL Dones  -13282421
Homes  -15569392
Total  -2884117113
EETC  -24,363,785,583,1
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -1.4583.8225.130,54.985
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -1.4583.7875.0674.874
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -03563,5111
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -52,14643,944,1
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --95%97,2%97,6%
Taxa de rendiment (%)  --91,9%91,6%91,1%
Taxa d'abandonament (%)  ----14,3%
Taxa de graduació (%)  ----67,9%
Taxa d'eficicència (%)  ---98,8%96,4%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  ---1011
Homes  ---933
Total  ---1944
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --242728
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor --211
Associats  Doctor --689
No Doctor  --668
Altres  Doctor --864
No Doctor  --121
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --60,6%70,3%70,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor --3,2%2%2,1%
Associats  Doctor --8,5%11,5%9,4%
No Doctor  --6,3%5,4%11%
Altres  Doctor --21,2%7,2%6,7%
No Doctor  --0,1%3,5%0%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --23,5%23,9%25,1%
Tram VIU  --76,5%76,1%74,9%
Tram NO VIU  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --35,8%33,5%28,2%
Tram VIU  --58,8%66,5%71,8%
Tram NO VIU  --5,4%--
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----429,1%3,948,7%3,952,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----4,136,6%4,242,2%4,344,4%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----410,5%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----4,821,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%21,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%21,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament