UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria del terreny

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -45454545
Preinscripció  -63746655
Preinscripció vs oferta  -140%164,4%146,7%122,2%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -95139
Homes  -12272112
Total  -21323421
Estudiantat TOTAL Dones  -9112124
Homes  -12384440
Total  -21496564
EETC  -19,944,254,452,6
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -1.1952.6503.2653.154,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -1.1952.6203.2503.089,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -0301565
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -56,954,150,249,3
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --97,4%98,3%99,2%
Taxa de rendiment (%)  --97%95,9%96,2%
Taxa d'abandonament (%)  ----19%
Taxa de graduació (%)  ----71,4%
Taxa d'eficicència (%)  --100%100%98,3%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  --235
Homes  ---917
Total  --21222
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --252725
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --111
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --433
No Doctor  --12-
Altres  Doctor --355
No Doctor  --221
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --82,3%83,1%87,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --0,2%0,2%0,4%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --6,6%3,3%3,3%
No Doctor  --1,3%4,2%-
Altres  Doctor --8,9%7,9%8,4%
No Doctor  --0,8%1,3%0,2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --17,5%15,5%12%
Tram VIU  --82,4%84,5%80,6%
Tram NO VIU  ----7,5%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --13,8%13,5%7,9%
Tram VIU  --81,2%81,7%87,1%
Tram NO VIU  --5%4,8%5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,526,5%4,252,8%433,9%4,350,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --425,2%4,345,2%4,333%4,647,2%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,725%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----4,725%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%25%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%25%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament