UPC    Acreditació de les titulacions
Erasmus Mundus in Computational Mechanics (Pla 2013)

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d���Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  30----
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  11---
Homes  112---
Total  123---
Estudiantat TOTAL Dones  42---
Homes  1913---
Total  2315---
EETC  153---
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  900180---
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  900180---
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  00---
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00---
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00---
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  39,112---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,9%98%100%100%-
Taxa de rendiment (%)  93,8%98%100%100%-
Taxa d'abandonament (%)  28,6%18,8%93,3%22,2%0%
Taxa de graduació (%)  71,4%81,2%6,7%77,8%100%
Taxa d'eficicència (%)  97,9%100%99,7%100%100%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  113-1
Homes  53811-
Total  6411111
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 16171585
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  1111-
Lectors  Doctor -221-
Associats  Doctor 5544-
No Doctor  1241-
Altres  Doctor 4321-
No Doctor  1--1-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 58,4%49,5%51,5%51,1%100%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  1,1%6,3%6,2%2%-
Lectors  Doctor -9,8%10,9%10,9%-
Associats  Doctor 8,6%8%9,1%18,4%-
No Doctor  5,1%8,2%10,8%6,2%-
Altres  Doctor 23,7%18,1%11,5%10,8%-
No Doctor  3,2%--0,7%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  40,5%44,2%42,3%47%-
Tram VIU  59,5%55,8%51,5%51,1%100%
Tram NO VIU  --6,2%2%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  41,6%50,5%48,5%38,1%-
Tram VIU  58,4%49,5%51,5%61,9%100%
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  419,8%3,818,2%3,639,4%3,936,5%3,852,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,525,7%4,327,5%4,138,4%4,332,6%4,247,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).