UPC    Acreditació de les titulacions
Erasmus Mundus in Computational Mechanics (Pla 2013)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  30303030-
Preinscripció  -0---
Preinscripció vs oferta  -0%---
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  03311
Homes  13136142
Total  13169153
Estudiantat TOTAL Dones  13411
Homes  24139142
Total  251613153
EETC  15,51612,515-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  930960750900-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  930960750900-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  37,26057,760-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  95,2%98,4%98,9%98%100%
Taxa de rendiment (%)  71,4%96,2%93,8%98%100%
Taxa d'abandonament (%)  --28,6%18,8%73,3%
Taxa de graduació (%)  --71,4%81,2%26,7%
Taxa d'eficicència (%)  --97,9%100%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  -011-
Homes  -453-
Total  -464-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1015141513
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  11111
Lectors  Doctor 33143
Associats  Doctor 45564
No Doctor  --114
Altres  Doctor -1533
No Doctor  -11--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 41,6%48,9%47,5%43,9%42%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  2,9%5,2%1,1%6,3%6,2%
Lectors  Doctor 20,5%15,1%8,5%24,7%18,8%
Associats  Doctor 35%23%10,5%11,1%10,6%
No Doctor  --1,5%5,2%9,4%
Altres  Doctor -2,6%25,8%8,9%13,2%
No Doctor  -5,1%5,1%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  55,5%45,9%40,5%44,2%42,3%
Tram VIU  41,6%48,9%59,5%55,8%51,5%
Tram NO VIU  2,9%5,2%--6,2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  58,4%40%41,6%50,5%48,5%
Tram VIU  41,6%58,7%58,4%49,5%51,5%
Tram NO VIU  -1,3%---
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,65,9%3,927,1%419,8%3,818,2%3,639,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,95%4,427,6%4,525,7%4,327,5%4,138,4%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament