UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Enginyeria Geol��gica i de Mines

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d���Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -----
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  -----
Homes  3----
Total  3----
EETC  1,8----
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  110----
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  110----
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0----
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0----
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0----
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  36,7----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%100%100%--
Taxa de rendiment (%)  100%100%100%--
Taxa d'abandonament (%)  0%-0%--
Taxa de graduació (%)  100%-100%--
Taxa d'eficicència (%)  -100%100%--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -2---
Homes  -23--
Total  -43--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 98121-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  1----
Lectors  Doctor -1--1
Associats  Doctor 3----
No Doctor  3--11
Altres  Doctor -32--
No Doctor  -11--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 50,7%73%93,5%50%-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  5,7%----
Lectors  Doctor -12,2%--33,3%
Associats  Doctor 20,1%----
No Doctor  23,5%--50%66,7%
Altres  Doctor -11%5%--
No Doctor  -3,8%1,5%--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  43,6%27%6,5%50%100%
Tram VIU  56,4%73%61,9%50%-
Tram NO VIU  --31,6%--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  49,3%24,4%4,2%50%100%
Tram VIU  50,7%75,6%95,9%50%-
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,946,2%4,131,8%453,8%455,9%4,242,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,242,1%4,333%4,551%4,358,3%4,440,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  525%----

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  350%----
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%50%----
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%50%----
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).