UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Geològica i de Mines

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  2020---
Preinscripció  1420---
Preinscripció vs oferta  70%100%---
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -2---
Homes  -4---
Total  -6---
Estudiantat TOTAL Dones  122--
Homes  9453-
Total  10673-
EETC  10,36,34,81,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  615377,5290110-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  600377,5290110-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  15000-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  61,562,948,336,7-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  95%100%100%100%100%
Taxa de rendiment (%)  95%100%100%100%100%
Taxa d'abandonament (%)  --0%-0%
Taxa de graduació (%)  --100%-100%
Taxa d'eficicència (%)  -98,5%-100%100%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  -1-2-
Homes  -9-23
Total  -10-43
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7139812
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -11--
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 112--
No Doctor  2131-
Altres  Doctor 12-32
No Doctor  1-111
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 49,9%81,8%50,7%73%93,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -8,9%5,7%--
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 13,4%1,4%11,3%--
No Doctor  33,5%1,6%25,4%12,2%-
Altres  Doctor 1%6,2%-11%5%
No Doctor  2,1%-6,9%3,8%1,5%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  50,1%10,4%43,6%27%6,5%
Tram VIU  49,9%80,6%56,4%73%61,9%
Tram NO VIU  -8,9%--31,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  50,1%19,4%49,3%24,4%4,2%
Tram VIU  49,9%80,6%50,7%75,6%95,9%
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,826,5%3,324,6%3,946,2%4,131,8%453,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,216,5%428%4,242,1%4,333%4,551%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----525%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----350%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%50%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%50%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament