UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en M��todes Num��rics en Enginyeria (Pla 2012)

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  2525252525
Preinscripció  3430432919
Preinscripció vs oferta  136%120%172%116%76%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -411-
Homes  817271911
Total  821282011
Estudiantat TOTAL Dones  24221
Homes  2629414632
Total  2833434833
EETC  19,825,329,337,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.1851.5151.7552.255-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.0451.4151.6852.105-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1057565145-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  101555-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  251000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,345,943,947-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  90,4%95,8%97,4%96,4%98,5%
Taxa de rendiment (%)  79,2%76,8%75,2%82,4%85,1%
Taxa d'abandonament (%)  5,9%6,2%47,6%25%52,4%
Taxa de graduació (%)  64,7%68,8%28,6%50%28,6%
Taxa d'eficicència (%)  98,8%99,2%93,2%96%98,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  22-1-
Homes  984514
Total  11104614
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1816171915
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  111-1
Lectors  Doctor 22212
Associats  Doctor 55674
No Doctor  24333
Altres  Doctor 4221-
No Doctor  1--1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 50,1%52,2%51,9%51,9%51,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  6%5,9%6,2%-6,5%
Lectors  Doctor 9,4%10,5%6,9%8%14,6%
Associats  Doctor 7,7%9%11,6%16,3%9,5%
No Doctor  7,8%10,4%10,2%14,5%10,8%
Altres  Doctor 18,7%11,9%13,3%3,2%-
No Doctor  0,3%--0,8%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  43,6%41,9%41,9%55,9%50,5%
Tram VIU  56,4%52,2%51,9%44,1%48,4%
Tram NO VIU  -5,9%6,2%-1,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  49,9%47,8%38,9%48,1%48,4%
Tram VIU  50,1%52,2%61,1%51,9%50,9%
Tram NO VIU  ----0,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,818,2%3,639,4%3,936,5%3,852,8%3,732,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,327,5%4,138,4%4,332,6%4,247,6%3,926%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  440%----

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----5100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  450%----
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%50%----
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%50%----
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----80%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----6,6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).