UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Civil

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2007-2008
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -----
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  2-1--
Homes  1881--
Total  2082--
EETC  12,54,8---
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  742286---
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  547197---
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  19059---
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  030---
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  50---
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  37,135,8---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  94,5%93,6%94,4%--
Taxa de rendiment (%)  78,3%68,6%70,3%--
Taxa d'abandonament (%)  7,7%22,2%50%0%-
Taxa de graduació (%)  57,7%55,6%50%100%-
Taxa d'eficicència (%)  95,6%85,7%84,8%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  321--
Homes  997--
Total  12118--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 6148268-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1----
No Doctor  321--
Lectors  Doctor 874--
Associats  Doctor 1397--
No Doctor  116331
Altres  Doctor 687--
No Doctor  142--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 68,5%69,3%70%85,7%-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 0%----
No Doctor  3,8%2%0,8%--
Lectors  Doctor 8%9,5%5%--
Associats  Doctor 8,2%8,8%8,3%--
No Doctor  5,2%4,5%3,6%14,3%100%
Altres  Doctor 4,7%3,8%7,8%--
No Doctor  1,5%2,2%4,5%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  27,7%24,2%20,7%28,6%100%
Tram VIU  69,3%75%77,6%71,4%-
Tram NO VIU  3,1%0,8%1,7%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  31,6%26%25,2%14,3%100%
Tram VIU  68%71,5%70,9%71,4%-
Tram NO VIU  0,4%2,5%3,9%14,3%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,713,1%3,624,3%3,429,4%3,632,1%3,737,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,98,3%3,923,8%3,827,6%3,829,7%4,137,3%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --27,3%100%55,6%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --4,5100%5,1100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --3,690,9%3,4100%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament