UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2008-2009
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  303030--
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  13216--
Homes  20714--
Total  33930--
Estudiantat TOTAL Dones  13212--
Homes  20711--
Total  33923--
EETC  12,23,217,5--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.0221891.047--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.0221891.026--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0021--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  000--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  000--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  312133,8--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%100%100%99,5%-
Taxa de rendiment (%)  100%98%90,9%99,5%-
Taxa d'abandonament (%)  ----0%
Taxa de graduació (%)  ND---93,3%
Taxa d'eficicència (%)  ND----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  46314-
Homes  414611-
Total  820925-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 266106
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 111-1
Associats  Doctor ---1-
No Doctor  --1--
Altres  Doctor 22421
No Doctor  --12-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 46,3%68,5%64,4%92%88,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 36,1%29,3%13,2%-5,6%
Associats  Doctor ---0,8%-
No Doctor  --2,6%--
Altres  Doctor 17,6%2,2%17,3%2,9%5,6%
No Doctor  --2,6%4,3%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  53,7%31,5%10,3%4,4%5,6%
Tram VIU  46,3%68,5%89,7%95,6%94,4%
Tram NO VIU  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  42%30,4%35,6%8,2%5,6%
Tram VIU  58%69,6%49,3%91,8%94,4%
Tram NO VIU  --15,1%--
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ------4,129,6%--
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ------4,648,4%--

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----4,140%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----4,140%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----90%40%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----80%40%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --85,7%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --42,9%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,6100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --4,7100%--
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament