UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2006)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2006-2007
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  25----
Preinscripció  79----
Preinscripció vs oferta  316%----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  9----
Homes  34----
Total  43----
Estudiantat TOTAL Dones  1511---
Homes  53382--
Total  68492--
EETC  59,324,21,1--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.5551.45365--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.4831.34135--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  729730--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0150--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  000--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  52,329,732,5--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,1%94,7%98,9%100%-
Taxa de rendiment (%)  91,1%91,7%93,6%100%-
Taxa d'abandonament (%)  5,9%-17,4%0%-
Taxa de graduació (%)  79,4%-78,3%86,1%-
Taxa d'eficicència (%)  96,7%96,6%93,4%83,7%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  1148--
Homes  2512322-
Total  3616402-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 222413161
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  1----
Lectors  Doctor 551--
Associats  Doctor 7632-
No Doctor  4722-
Altres  Doctor 88551
No Doctor  -1-2-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 58,2%50,2%61,6%47,6%66,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  1,2%----
Lectors  Doctor 11,5%10,8%1,9%--
Associats  Doctor 6%5,4%8,2%6,2%-
No Doctor  2,4%7%9,3%6,3%-
Altres  Doctor 20,7%26,4%19,1%22,6%33,3%
No Doctor  -0,2%-17,2%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  34,2%33,8%19,9%18,4%-
Tram VIU  64,6%64,1%80,1%81,6%100%
Tram NO VIU  1,2%2,1%---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  35,4%35,8%35%45,2%-
Tram VIU  64,6%55,4%55,2%54,8%100%
Tram NO VIU  -8,8%9,8%--
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  4,117,6%3,931,1%3,524,8%3,738,4%3,838,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,113,9%4,226,4%3,826,4%434,7%4,234,7%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --75%100%94,1%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --33,3%100%23,5%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,8100%5,5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --5,3100%4,6100%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament