UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Tecnologies industrials i an��lisi econ��mica

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2018-2019
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -40505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -347,5%198%200%256%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -705%408%482%540%
Nota de tall (assignació juliol)  -12,11212,512,5
Via Accés  PAU o assimilats  -100%98,2%96,6%96,3%
Llicenciats, diplomats o assimilats  ---1,7%1,8%
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  --1,8%1,7%1,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  ----1,8%
7-8  --1,8%1,7%-
8-9  ----1,8%
>9  -100%98,2%98,3%96,3%
Preferència 1a  -97,5%100%100%98,2%
2a  -2,5%--1,8%
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -15172319
Homes  -26383635
Total  -41555954
Estudiantat TOTAL Dones  -15325473
Homes  -266396129
Total  -4195150202
EETC  -40,993,8150,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -2.4545.6289.021-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -2.4545.6048.863,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -024157,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -59,959,260,1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  --415559
% Aptes FI tp  --92,7%94,6%91,5%
% Aptes FI tp+1  --2,4%--
% No Aptes 1r  ---3,6%1,7%
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  --4,9%1,8%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --99,2%96,2%94,8%
Taxa de rendiment (%)  --97,3%94,4%94,3%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --61322
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----1
No Doctor  ----1
Lectors  Doctor ---13
Associats  Doctor --141
No Doctor  --148
Altres  Doctor --2--
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --75,4%68,8%71,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----3,4%
No Doctor  ----0,2%
Lectors  Doctor ---12,6%11,2%
Associats  Doctor --4%11,8%2,3%
No Doctor  --8,3%6,7%11%
Altres  Doctor --12,3%--
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --24,6%31,2%33,9%
Tram VIU  --75,4%68,8%62,6%
Tram NO VIU  ----3,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --24,6%31,2%24,6%
Tram VIU  --68,9%59,9%75,4%
Tram NO VIU  --6,6%8,9%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,643,4%3,561,4%3,143,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----3,840%3,548,2%3,340,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).