UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria d'Automoció (Pla 2019)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2019-2020
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  -30454545
Preinscripció  -45374239
Preinscripció vs oferta  -150%82,2%93,3%86,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -1--1
Homes  -29222419
Total  -30222420
Estudiantat TOTAL Dones  -11-1
Homes  -29496252
Total  -30506253
EETC  -24,844,743,823,9
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -1.4852.680,52.6281.431
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -1.4852.674,52.5561.393,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -067237,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -49,553,642,427
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --98,8%99,1%98,8%
Taxa de rendiment (%)  --96,8%97%92,6%
Taxa d'abandonament (%)  ----6,7%
Taxa de graduació (%)  ----56,7%
Taxa d'eficicència (%)  ---100%99,2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  ---1-
Homes  ---918
Total  ---1018
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -113026-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --11-
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -135-
Associats  Doctor -342-
No Doctor  -133132-
Altres  Doctor -----
No Doctor  ---1-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --47%39,6%35,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---1,6%1,7%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor --3%7,6%10,2%
Associats  Doctor --13,6%5,9%5,3%
No Doctor  --34,5%45,3%47,3%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----0,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --58,3%61,1%66,8%
Tram VIU  --41,7%34,2%29,8%
Tram NO VIU  ---4,7%3,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --58,3%64,8%70,4%
Tram VIU  --33,5%32,4%24,4%
Tram NO VIU  --8,2%2,8%5,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,335,1%3,221,3%3,326,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----3,922,2%3,814,5%3,918,7%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----2,333,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----5100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ----333,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----33,3%33,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----0%33,3%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).