UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  6060404040
Preinscripció  4354484340
Preinscripció vs oferta  71,7%90%120%107,5%100%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  991014
Homes  91413611
Total  182323715
Estudiantat TOTAL Dones  91819138
Homes  923322725
Total  1841514033
EETC  1737,641,130,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.0322.2552.466,51.821-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.0322.1552.276,51.661-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0100160135-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  003025-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  57,35545,745,5-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -91,1%89,9%93,4%95,2%
Taxa de rendiment (%)  -88,9%88,8%89,3%88,8%
Taxa d'abandonament (%)  ---0%4,4%
Taxa de graduació (%)  ---50%56,5%
Taxa d'eficicència (%)  --99,2%94,5%90,9%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  --5310
Homes  --386
Total  --81116
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -9111012
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --1--
No Doctor  --122
Lectors  Doctor -3212
Associats  Doctor -1368
No Doctor  -61299
Altres  Doctor -4422
No Doctor  -211-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -31%32%37,4%46,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --2,1%--
No Doctor  --2,1%4,5%3,7%
Lectors  Doctor -18,8%6,2%2,8%4,5%
Associats  Doctor -6,3%10,8%17,8%24,8%
No Doctor  -18,4%23,6%26,5%19,6%
Altres  Doctor -15,8%17,8%7,5%1%
No Doctor  -9,7%5,4%3,5%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -39,7%48,9%56,8%57,7%
Tram VIU  -59%47,5%43,2%39,7%
Tram NO VIU  -1,3%3,6%-2,5%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -58%64,5%58,4%49,9%
Tram VIU  -39,9%30,9%35,6%29,4%
Tram NO VIU  -2,1%4,6%6%20,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --4,120,3%3,636%3,424,5%3,738,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----3,836,5%3,727,3%3,939,7%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----318,2%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----2,836,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----25%36,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----0%36,4%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament