UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de l'Energia (Pla 2013)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  --606060
Preinscripció  --70129201
Preinscripció vs oferta  --116,7%215%335%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  --31-32
Homes  --101-83
Total  --132-115
Estudiantat TOTAL Dones  --38-42
Homes  --140-118
Total  --178-160
EETC  --152,4150,9133,8
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  --9.1449.0518.028
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  --9.0548.9517.857,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  --90100170,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  --000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  --000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  --51,149,750,2
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---99,7%99,1%
Taxa de rendiment (%)  ---91,7%95,5%
Taxa d'abandonament (%)  ---8,9%46,4%
Taxa de graduació (%)  ---42,2%33%
Taxa d'eficicència (%)  ---96,9%97,8%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  ---213
Homes  ---2038
Total  ---2251
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3141423739
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11221
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 42-13
Associats  Doctor 11237
No Doctor  32575
Altres  Doctor 27663
No Doctor  1-212
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 69,6%70,3%68,7%74,9%79,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 0,2%2,4%3,4%2,9%2%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 13,6%8,4%-2,1%7,4%
Associats  Doctor 2,8%4,2%2,8%4,1%4,5%
No Doctor  7,5%5,1%8,4%8,9%4,4%
Altres  Doctor 4,9%9,6%16,1%6,6%0,8%
No Doctor  1,4%-0,6%0,5%1,2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  25,4%12,9%15,7%19%18,2%
Tram VIU  66,8%81,5%82,2%75,3%81,8%
Tram NO VIU  7,8%5,6%2,1%5,8%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  22%18%20%23%21,9%
Tram VIU  78%82%77,5%68,7%77,9%
Tram NO VIU  --2,6%8,3%0,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,237,1%3,532%3,526,9%3,532,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --3,750,2%433%3,930,3%3,834,3%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,942,9%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,8100%5100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,461,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----46,2%61,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----76,9%61,9%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament