UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Nuclear

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  2020202020
Preinscripció  518161416
Preinscripció vs oferta  25%90%80%70%80%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3-212
Homes  12111097
Total  151112109
Estudiantat TOTAL Dones  73243
Homes  2926201913
Total  3629222316
EETC  20,816,611,112-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.250,5994664,5719,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.190994657712-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  60,507,57,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  34,735,547,531,3-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,9%99,4%97,9%99%100%
Taxa de rendiment (%)  84,9%98,3%97,9%96%87,4%
Taxa d'abandonament (%)  10%14,3%10,5%13,3%18,2%
Taxa de graduació (%)  70%85,7%84,2%86,7%81,8%
Taxa d'eficicència (%)  99,7%94,9%97%99,2%99,3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  142-2
Homes  191313107
Total  201715109
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 10117117
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --1--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -1-11
Associats  Doctor 33544
No Doctor  11112
Altres  Doctor 23452
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 68,8%61,3%53,6%54%51,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --0,2%--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -1,2%-1,2%14,3%
Associats  Doctor 18,9%19,4%23,8%25,6%19%
No Doctor  5,3%5,9%8,1%7,1%9%
Altres  Doctor 7,1%12,2%14,3%12%6,5%
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  38%38,7%46,2%46%45,2%
Tram VIU  44,5%61,3%53,8%54%54,8%
Tram NO VIU  17,5%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  40,4%33,7%38,8%37,2%38,7%
Tram VIU  56,5%65,2%60,4%50,9%60,4%
Tram NO VIU  3,1%1,1%0,8%12%0,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,844,7%3,848,8%3,841,1%4,256,5%4,257,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,239,7%446,3%439,1%4,552%4,846,2%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --66,7%100%0%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --6,7100%5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --6,7100%5100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).