UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria d'Organització

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  6050404040
Preinscripció  8567477355
Preinscripció vs oferta  141,7%134%78,3%182,5%137,5%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  2041156
Homes  3722181710
Total  5726292216
Estudiantat TOTAL Dones  2924251916
Homes  7167645541
Total  10091897457
EETC  67,557,337,242,441,9
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.1463.4352.233,52.5442.512,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  4.0923.400,52.1662.476,52.457
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  5427606048
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  07,5000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  007,57,57,5
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  41,537,724,534,444,1
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97%98,4%98%98,6%98,9%
Taxa de rendiment (%)  91,8%95,4%96,5%94,4%89,8%
Taxa d'abandonament (%)  -7,7%12,5%10,5%3,4%
Taxa de graduació (%)  -34,6%43,8%70,2%44,8%
Taxa d'eficicència (%)  100%96,9%99,4%97,1%95,2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  121099
Homes  210162016
Total  312262925
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1612151420
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1222-
No Doctor  -1111
Lectors  Doctor 12111
Associats  Doctor 32365
No Doctor  1413171815
Altres  Doctor 35623
No Doctor  211--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 44,8%34,2%34,1%40,4%42,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,6%2,1%1,4%0,7%-
No Doctor  -7,6%7%7,2%6,5%
Lectors  Doctor 0,3%6,5%1,9%1,4%2,6%
Associats  Doctor 12,3%6,3%4%8,5%7,1%
No Doctor  27,5%26,1%38,9%38,2%38,2%
Altres  Doctor 7,6%14,5%11,5%3,6%3,1%
No Doctor  3,8%2,8%1,3%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  44,8%48,5%50,5%48%48,9%
Tram VIU  45,1%47,4%44,7%51,4%49,6%
Tram NO VIU  10,2%4,1%4,8%0,7%1,4%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  67,4%65%65,8%63,6%58,7%
Tram VIU  31,5%30,9%24,6%30,6%38,7%
Tram NO VIU  1,1%4,1%9,6%5,8%2,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,313,9%3,430,8%3,439,6%3,532,1%3,639,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,515,3%3,730,4%3,637,3%3,633,1%3,738,7%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,948,3%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%--4,8100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,648,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----71,4%48,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----85,7%48,3%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament