UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria d'Organització

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  6050404040
Preinscripció  8567477355
Preinscripció vs oferta  141,7%134%78,3%182,5%137,5%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  2041155
Homes  372218159
Total  5726292014
Estudiantat TOTAL Dones  2924251915
Homes  7167645336
Total  10091897251
EETC  67,557,337,252,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.1463.4352.233,53.175,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  4.0923.400,52.1663.082,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  54276076,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  07,500-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  007,516,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  41,537,724,544,1-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97%98,4%98%98,6%98,9%
Taxa de rendiment (%)  91,8%95,4%96,5%94,4%89,8%
Taxa d'abandonament (%)  -7,7%12,5%10,5%3,4%
Taxa de graduació (%)  -34,6%43,8%70,2%44,8%
Taxa d'eficicència (%)  100%96,9%99,4%97,1%97%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  121099
Homes  210162016
Total  312262925
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1612151420
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1222-
No Doctor  -1111
Lectors  Doctor 12111
Associats  Doctor 32365
No Doctor  1413171815
Altres  Doctor 35623
No Doctor  211--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 44,8%34,2%34,1%40,4%42,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,6%2,1%1,4%0,7%-
No Doctor  -7,6%7%7,2%6,5%
Lectors  Doctor 0,3%6,5%1,9%1,4%2,6%
Associats  Doctor 12,3%6,3%4%8,5%7,1%
No Doctor  27,5%26,1%38,9%38,2%38,2%
Altres  Doctor 7,6%14,5%11,5%3,6%3,1%
No Doctor  3,8%2,8%1,3%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  44,8%48,5%50,5%48%48,9%
Tram VIU  45,1%47,4%44,7%51,4%49,6%
Tram NO VIU  10,2%4,1%4,8%0,7%1,4%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  67,4%65%65,8%63,6%58,7%
Tram VIU  31,5%30,9%24,6%30,6%38,7%
Tram NO VIU  1,1%4,1%9,6%5,8%2,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,313,9%3,430,8%3,439,6%3,532,1%3,639,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,515,3%3,730,4%3,637,3%3,633,1%3,738,7%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,948,3%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%--4,8100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,648,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----71,4%48,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----85,7%48,3%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament