UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria d'Organització

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Accés Oferta de places  6060504040
Preinscripció  6085674773
Preinscripció vs oferta  100%141,7%134%78,3%182,5%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  8204115
Homes  2437221814
Total  3257262919
Estudiantat TOTAL Dones  1429242520
Homes  4371676448
Total  57100918968
EETC  -67,557,349,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.873,54.1463.4352.972,3-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.771,54.0923.400,52.895-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  102542767,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  007,52,3-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0007,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5041,537,733,4-
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  91%97%98,2%98%98,6%
Taxa de rendiment (%)  86%91,8%96,7%96,5%94,4%
Taxa d'abandonament (%)  --7,7%12,5%10,5%
Taxa de graduació (%)  --34,6%43,8%70,2%
Taxa d'eficicència (%)  -100%96,9%99,4%101,4%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017
Titulats Dones  2109109
Homes  1016201620
Total  1226292629
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,320,8%3,313,9%3,430,8%3,439,6%3,532,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,421,8%3,515,3%3,730,4%3,637,3%3,633,1%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,948,3%

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - L'estada Erasmus és d'ajut per la carrera  ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----550%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) La titulació respon a les expectatives  ------
Satisfacció general amb la titulació  ----3,648,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----71,4%48,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----85,7%48,3%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
  • (*) Dades disponibles properament