UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria d'Organització

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Accés Oferta de places  6060504040
Preinscripció  6085674773
Preinscripció vs oferta  100%141,7%134%78,3%182,5%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  8204115
Homes  2437221815
Total  3257262920
Estudiantat TOTAL Dones  1429242519
Homes  4371676453
Total  57100918972
EETC  -67,557,337,252,9
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.873,54.1463.4352.233,53.175,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.771,54.0923.400,52.1663.082,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  10254276076,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  007,500
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0007,516,5
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5041,537,724,544,1
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  91%97%98,4%98%98,6%
Taxa de rendiment (%)  86%91,8%95,4%96,5%94,4%
Taxa d'abandonament (%)  --7,7%12,5%10,5%
Taxa de graduació (%)  --34,6%43,8%70,2%
Taxa d'eficicència (%)  -100%96,9%99,4%101,4%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017
Titulats Dones  2109109
Homes  1016201620
Total  1226292629
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,320,8%3,313,9%3,430,8%3,439,6%3,532,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,421,8%3,515,3%3,730,4%3,637,3%3,633,1%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,948,3%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,648,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----71,4%48,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----85,7%48,3%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
  • (*) Dades disponibles properament