UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Automàtica i Robòtica (Pla 2012)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  4030303030
Preinscripció  96644897107
Preinscripció vs oferta  240%213,3%160%323,3%356,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  13534
Homes  4122283225
Total  4225333529
Estudiantat TOTAL Dones  44877
Homes  6365587365
Total  6769668072
EETC  53,654,146,367,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.308,53.244,52.7784.069,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.209,53.070,52.7093.975-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  991746988,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0006-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,44740,950,9-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  90,9%92,2%93,2%96,9%98%
Taxa de rendiment (%)  83,4%88,9%91,9%91,4%91,8%
Taxa d'abandonament (%)  -0%30,8%14,3%15,4%
Taxa de graduació (%)  -87,5%57,7%57,1%65,4%
Taxa d'eficicència (%)  101,7%98,5%97,1%95,1%96,7%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  22124
Homes  713281623
Total  915291827
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2621302927
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 65221
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 11-11
Associats  Doctor 24123
No Doctor  2--35
Altres  Doctor 54332
No Doctor  -12--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 74,7%71,1%86,3%84,7%81,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11,3%8,4%2,9%2,1%2,2%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 2,3%1,7%-1,7%1,9%
Associats  Doctor 1,8%8,6%4%4,4%4,1%
No Doctor  2,3%--2,9%8%
Altres  Doctor 7,6%8,5%4%4,2%2,5%
No Doctor  -1,8%2,9%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  12,5%12,9%8%11,5%14,6%
Tram VIU  83,5%85,8%86,7%78,8%84%
Tram NO VIU  4%1,2%5,3%9,6%1,4%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  22,1%29%21,5%23%19,1%
Tram VIU  73,5%66,6%68,3%72,8%77,1%
Tram NO VIU  4,4%4,5%10,2%4,2%3,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,516,2%3,639,7%3,542,4%3,742,4%3,746,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,715,3%3,837,8%3,839,4%3,941%442,4%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,322,2%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%4,580%4,7100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,427,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----60%27,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----40%27,8%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament