UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria d'Automoció

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  4030303030
Preinscripció  8652415664
Preinscripció vs oferta  215%173,3%136,7%186,7%213,3%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  0-1-2
Homes  4127302025
Total  4127312027
Estudiantat TOTAL Dones  1-113
Homes  7979776365
Total  8079786468
EETC  54,351,446,654-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.3383.0842.7933.240-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.258,53.0062.7093.118,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  756366117-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  4,515184,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  41,73935,450,6-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  94,1%97,5%96,8%94,3%96,7%
Taxa de rendiment (%)  88,7%93,6%92,8%91,4%92,4%
Taxa d'abandonament (%)  -4,2%25,9%17,1%11,1%
Taxa de graduació (%)  -33,3%37%39%74,1%
Taxa d'eficicència (%)  -96%96,9%98,3%97,8%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  -0---
Homes  -10192716
Total  -10192716
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2320201719
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11443
No Doctor  21121
Lectors  Doctor 11-21
Associats  Doctor -3296
No Doctor  510172024
Altres  Doctor 21312
No Doctor  1-11-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 76,9%65,4%41,4%28,5%31,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 0,3%0,3%7,4%7%3,3%
No Doctor  5,3%5,2%3%2,6%0,8%
Lectors  Doctor 3,4%2,6%-5,9%1,1%
Associats  Doctor -2,1%8,9%13,3%12,1%
No Doctor  9,4%21,9%33,8%38,5%43,6%
Altres  Doctor 3,3%2,6%5,2%1,2%7,8%
No Doctor  1,3%-0,2%3%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  21,9%30,5%48,6%57,7%62,2%
Tram VIU  78,1%66%51,4%41,1%37,8%
Tram NO VIU  -3,4%-1,2%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  34,1%40%63,2%68%67,7%
Tram VIU  46,7%39,5%26,3%23,1%27,8%
Tram NO VIU  19,2%20,5%10,5%8,9%4,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,119%3,647,9%3,442%3,537,9%3,440,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,816,9%3,845,3%3,940,7%436,5%4,139,4%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----4,222,2%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----4,5100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,522,2%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----66,7%22,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----33,3%22,2%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament