UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Logística, Transport i Mobilitat

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2006-2007
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Accés Oferta de places  50----
Preinscripció  29----
Preinscripció vs oferta  58%----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  8----
Homes  11----
Total  19----
Estudiantat TOTAL Dones  19911-
Homes  29155--
Total  482461-
EETC  -17,61,93,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.1751.084115210-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.0951.00965150-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  80655030-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  010030-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  4545,219,230-
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98%96,6%95,7%92,9%100%
Taxa de rendiment (%)  87%78,6%91,7%81,2%85,7%
Taxa d'abandonament (%)  44,2%12,5%20,8%5,3%-
Taxa de graduació (%)  23,3%71,9%54,2%57,9%-
Taxa d'eficicència (%)  98,2%96,8%92,3%92,3%87,3%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017
Titulats Dones  6-3-3
Homes  84343
Total  144646
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,229,1%49,8%------
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,423,1%4,110,3%------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----333,3%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----450%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----33,3%50%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%50%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%82,4%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --25%100%11,8%88,2%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,5100%5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --6100%3,6100%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
  • (*) Dades disponibles properament