UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Logística, Transport i Mobilitat

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2006-2007
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Accés Oferta de places 50--
Preinscripció 29--
Preinscripció vs oferta 58%--
Estudiantat NOU Dones 8--
Homes 11--
Total 19--
Estudiantat TOTAL Dones 1991
Homes 29155
Total 48246
EETC -17,61,9
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats 2.1751.084115
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2.0951.00965
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 806550
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 0100
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 4545,219,2
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%) 96,6%93,4%92,9%
Taxa de rendiment (%) 78,6%91,4%81,2%
Taxa d'abandonament (%) 12,5%20,8%5,3%
Taxa de graduació (%) 71,9%54,2%57,9%
Taxa d'eficicència (%) 96,8%92,3%92,3%
2012-2013 2013-2014 2014-2015
Titulats Dones 8116
Homes 15118
Total 232214
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura) 49,8%----
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent) 4,110,3%----
Les condicions generals dels laboratoris i tallers en els que s'imparteix classe (taules de treball, il·luminació, ...) ------
La informació disponible a la pàgina web de la titulació (pla d'estudis, guies docents, horaris exàmens, …) ------
Els espais informàtics del centre oberts a l’estudiant ------
La resta d’espais per altres activitats d’estudi (aules d’estudi individuals i grupals,...) ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - L'estada Erasmus és d'ajut per la carrera ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus ------
La utilitat de les tutories ------
Pràctiques externes i tutors empreses ------
Les accions d’orientació professional rebudes per part del centre (xerrades, fòrums, borsa de treball, ...) ------
Valoració global dels serveis que reps ------
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Centre és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • (*) Dades disponibles properament
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis