UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Electr��nica de Telecomunicaci��

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicaci�� de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2018-2019
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -50505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -134%128%130%160%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -850%764%832%902%
Nota de tall (assignació juliol)  -9,79,59,910,6
Via Accés  PAU o assimilats  -100%95,8%100%88,9%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  ----1,8%
PAU amb carrera començada  --4,2%-7,4%
CFGS o assimilats amb carrera començada  ----1,8%
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -----
7-8  -----
8-9  -1,8%2,1%--
>9  -98,2%97,9%100%100%
Preferència 1a  -94,6%93,8%90,6%86,8%
2a  -1,8%6,2%5,7%9,4%
3a  -1,8%-3,8%-
4a  -1,8%--3,8%
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -1141212
Homes  -44484444
Total  -55525656
Estudiantat TOTAL Dones  -11102030
Homes  -4483111142
Total  -5593131172
EETC  -52,482,1121,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -3.1424.9247.270-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -3.1424.5166.730-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -0408522-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0018-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -57,152,955,5-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  --545054
% Aptes FI tp  --40,7%38%51,8%
% Aptes FI tp+1  --20,4%22%-
% No Aptes 1r  --20,4%12%14,8%
% No Aptes FI  --3,7%2%-
Altres (2)  --14,8%26%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --69,4%79,4%80,8%
Taxa de rendiment (%)  --63,7%77,5%80%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --193455
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----1
No Doctor  ---11
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ----2
No Doctor  ---22
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --100%94,6%91,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----1,4%
No Doctor  ---1,2%0,8%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ----2,4%
No Doctor  ---4,2%1,6%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  ---4,2%5,9%
Tram VIU  --84,4%88,2%90%
Tram NO VIU  --15,6%7,6%4,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  ---8,1%8,6%
Tram VIU  --81,8%59,5%65,6%
Tram NO VIU  --18,2%32,4%25,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,573,6%3,764,1%3,648,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----3,770,1%3,860,9%3,848,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).