UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicaci��

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicaci�� de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  300220220220220
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  98,3%100,9%77,7%70,9%70,9%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  284,3%344,1%312,3%353,6%395,5%
Nota de tall (assignació juliol)  56,96,15,87
Via Accés  PAU o assimilats  89,1%94,7%91%89,2%91,4%
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,3%--0,5%-
CFGS o assimilats  4,8%2,6%2,7%5,6%3,6%
PAU amb carrera començada  5,1%1,8%5%4,2%4,1%
CFGS o assimilats amb carrera començada  0,7%0,4%0,4%0,5%0,4%
Altres vies  -0,4%0,9%-0,4%
Nota Accés 5-6  4,8%-1,4%7%-
6-7  9,2%7,1%13,1%15,5%4,5%
7-8  10,5%12,4%9,5%16,4%24,4%
8-9  12,2%14,2%17,1%15,5%21,3%
>9  63,3%66,4%58,1%45,5%49,8%
Preferència 1a  93,2%89,8%91,4%91%85,4%
2a  3,4%6,2%2,7%3,8%4,1%
3a  1,7%2,6%3,6%-4,1%
4a  0,7%0,9%0,9%2,4%1,4%
5a  0,3%0,4%-1,9%2,3%
6a  0,3%-0,4%0,5%1,8%
7a  0,3%-0,4%-0,9%
8a  --0,4%0,5%-
Estudiantat NOU Dones  6459475244
Homes  249175177170179
Total  313234224222223
Estudiantat TOTAL Dones  189208194204187
Homes  829809772727645
Total  1.0181.017966931832
EETC  911,4881,9824797,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  54.68452.91249.43847.827-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  44.42043.47841.11938.253-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  8.1977.4026.4907.398-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1.6561.6151.3041.539-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  411417525637-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  53,75251,251,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  384298223212217
% Aptes FI tp  45,1%30,2%29,6%29,7%16,1%
% Aptes FI tp+1  18,5%27,5%30%28,8%-
% No Aptes 1r  22,1%25,2%24,2%16%36,4%
% No Aptes FI  6,8%9,1%3,6%--
Altres (2)  7%8%12,6%25,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  69%74,3%77,1%80,4%72,9%
Taxa de rendiment (%)  66,6%71,2%74,8%78,1%69%
Taxa d'abandonament (%)  ---44,6%43,4%
Taxa de graduació (%)  ---34,4%38,6%
Taxa d'eficicència (%)  -97,8%93,6%89,6%87%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -14353128
Homes  -67120143149
Total  -81155174177
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 178187171174176
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 44344
No Doctor  44344
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 33435
No Doctor  155511
Altres  Doctor 3462-
No Doctor  23762
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 92,8%92,3%90,8%89,9%89,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,2%1,5%1,9%2,5%2,4%
No Doctor  3%3,1%3,2%3,1%3,1%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 1%0,8%0,8%0,9%1,1%
No Doctor  0,5%1,5%1,8%1,5%3%
Altres  Doctor 0,3%0,6%0,9%0,2%-
No Doctor  0,2%0,4%0,6%0,6%0,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  3,4%4,6%5,4%4,8%6,3%
Tram VIU  91,5%90,9%87,3%89,7%87,6%
Tram NO VIU  5,1%4,6%7,2%5,5%6,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  15,5%13,9%15,4%16,2%17,1%
Tram VIU  63,6%65,4%62,6%62,7%63,4%
Tram NO VIU  20,9%20,7%22%21%19,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,555,7%3,655%3,556,1%3,558,9%3,646%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,853,5%3,953,3%3,951,4%3,853,6%3,843,7%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,422,2%4,122,8%4,119,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%4,7100%4,697%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  428,4%4,230,2%4,120,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  60,9%28,4%77,8%30,2%68,6%21,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  91,3%28,4%88,9%30,2%91,4%21,1%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).