UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria F��sica

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicaci�� de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2011-2012
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  257,5%215%232,5%225%280%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  1172,5%1152,5%1082,5%1150%1315%
Nota de tall (assignació juliol)  12,712,712,812,713
Via Accés  PAU o assimilats  94%92,9%97,5%91,3%95,1%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  2%----
PAU amb carrera començada  4%4,8%2,5%6,5%4,9%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -2,4%-2,2%-
Nota Accés 5-6  -2,4%-2,2%-
6-7  2%2,4%---
7-8  -----
8-9  ---2,2%-
>9  98%95,2%100%95,6%100%
Preferència 1a  94%100%95%97,8%92,7%
2a  --5%-2,4%
3a  6%--2,2%4,9%
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  2113121519
Homes  4140394232
Total  6253515751
Estudiantat TOTAL Dones  5761575861
Homes  178179173169155
Total  235240230227216
EETC  193,8200,6189,1185,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  11.629,512.037,511.345,511.144-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  11.329,511.755,510.961,510.910-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  240246354204-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  60363024-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0006-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,550,249,349,1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  4850434245
% Aptes FI tp  68,8%68%69,8%57,1%57,8%
% Aptes FI tp+1  6,2%2%9,3%11,9%-
% No Aptes 1r  2,1%2%7%-6,7%
% No Aptes FI  -2%2,3%--
Altres (2)  22,9%26%11,6%31%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,4%96,3%96,5%97%94,9%
Taxa de rendiment (%)  94,2%94,7%89,3%90,4%92%
Taxa d'abandonament (%)  19,6%14,3%19,6%20%5,3%
Taxa de graduació (%)  80,4%78,6%76,1%74,6%84,2%
Taxa d'eficicència (%)  96,7%98,1%92%94,4%94,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  98131313
Homes  3733373638
Total  4641504951
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 9910511711097
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -111-
Lectors  Doctor ---12
Associats  Doctor 11121
No Doctor  11121
Altres  Doctor 3232-
No Doctor  1-1--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 98,9%98,2%97,7%96,6%97,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -0,3%0,4%0,2%-
Lectors  Doctor ---0,1%0,9%
Associats  Doctor 0,1%0,1%0,1%2%0,7%
No Doctor  0,7%0,6%0,4%0,4%0,1%
Altres  Doctor 0,3%0,7%0,7%0,8%-
No Doctor  0,1%-0,7%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  1,1%2,2%2,5%3,8%2,3%
Tram VIU  94,6%94,9%90%89,3%95,6%
Tram NO VIU  4,2%2,9%7,6%7%2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  7,6%8%7,2%8,7%4,4%
Tram VIU  83,9%77,5%78,4%81,5%85,6%
Tram NO VIU  8,5%14,5%14,4%9,8%10%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,549,8%3,550,5%3,549,1%3,554,3%3,540,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  446,5%3,947,8%3,945,3%3,947,4%3,937,4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,724,4%3,914%4,54,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4100%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,241,5%4,430%4,517%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  70,6%41,5%86,7%30%75%17%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  94,1%41,5%93,3%30%75%17%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----93,3%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----53,3%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,493,3%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).