UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Telem��tica

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicaci�� de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  4----
Homes  2753--
Total  3153--
EETC  18,92,51--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.134,515260--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  8961100--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  82,53630--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  30030--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  12660--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  36,630,420--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  80,4%90%93,6%100%100%
Taxa de rendiment (%)  78,8%84,2%85,7%60,5%50%
Taxa d'abandonament (%)  77,3%59%37,6%99,4%-
Taxa de graduació (%)  8%11,5%30,6%0%-
Taxa d'eficicència (%)  87,8%83%82,1%66,6%72,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  134--
Homes  25182022
Total  26212422
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 132119402310
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5211-
No Doctor  34211
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 12---
No Doctor  211--
Altres  Doctor 3222-
No Doctor  11---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 88,6%89,1%86,6%96,2%97,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,7%2,9%1,6%0,2%-
No Doctor  5,1%5,6%7,1%1,4%2,4%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 0,5%1,1%---
No Doctor  1,3%1%4,4%--
Altres  Doctor 0,6%0,1%0,4%2,1%-
No Doctor  0,2%0,1%---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  4,8%4,3%11,7%3,6%2,4%
Tram VIU  88,1%87,6%77,4%95%97,6%
Tram NO VIU  7,1%8,1%10,9%1,4%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  21%19,4%28,3%6,7%2,4%
Tram VIU  59,2%58,6%55,7%81,2%75,6%
Tram NO VIU  19,8%22%16%12,2%22%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,555,9%3,456%3,556,2%3,459,9%3,558,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,853%3,854,4%3,853,5%3,854,7%3,852,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,730%3,629,2%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%4100%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,230%3,929,2%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%30%71,4%29,2%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%30%100%29,2%--
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).