UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicaci�� de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  10----
Homes  3051--
Total  4051--
EETC  23,72,10,4--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.422,512624--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.250600--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  58,5360--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  5460--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  602424--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  35,625,224--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  87%96,4%96,4%88,2%33,3%
Taxa de rendiment (%)  85,4%94,8%90,3%71,4%25%
Taxa d'abandonament (%)  49,1%37,5%33,9%99,4%-
Taxa de graduació (%)  33,3%33,3%47,5%0,6%-
Taxa d'eficicència (%)  90,3%86,4%82,3%80%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  10710--
Homes  2527243-
Total  3534343-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 13887493717
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 4111-
No Doctor  342--
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 11---
No Doctor  2-11-
Altres  Doctor 21311
No Doctor  3112-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 90,2%93,7%91,1%92,8%99,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,7%0,4%1,6%4,7%-
No Doctor  2,9%4,8%2,2%--
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 0,5%0,8%---
No Doctor  1,3%-3,2%0,4%-
Altres  Doctor 0,5%0,1%1,1%0,4%0,9%
No Doctor  0,8%0,1%0,8%1,8%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  5%4,1%9,6%2,7%0,9%
Tram VIU  87,9%83,9%78,1%89,2%99,1%
Tram NO VIU  7,1%12%12,4%8,1%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  18,7%21,2%19,6%15,4%9,1%
Tram VIU  59,2%58%50,6%48,8%50,8%
Tram NO VIU  22,1%20,8%29,8%35,8%40,1%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,456,4%3,456,5%3,557%3,459,7%3,658,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,853,4%3,854,4%3,954,3%3,854,8%3,851,9%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,731,2%3,428,1%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,8100%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  437,5%3,540,6%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  53,8%40,6%61,5%40,6%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  69,2%40,6%69,2%40,6%--
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----16,7%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----5100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).