UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Estudiantat TOTAL Dones  -----
Homes  51---
Total  51---
EETC  2,10,4---
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  12624---
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  600---
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  360---
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  60---
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  2424---
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  25,224---
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,4%88,2%33,3%--
Taxa de rendiment (%)  90,3%71,4%25%--
Taxa d'abandonament (%)  33,9%99,4%---
Taxa de graduació (%)  47,5%0,6%---
Taxa d'eficicència (%)  82,3%80%---
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  10----
Homes  243---
Total  343---
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 493717--
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11---
No Doctor  2----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  11---
Altres  Doctor 311--
No Doctor  12---
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 91,1%92,8%99,1%--
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1,6%4,7%---
No Doctor  2,2%----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  3,2%0,4%---
Altres  Doctor 1,1%0,4%0,9%--
No Doctor  0,8%1,8%---
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  9,6%2,7%0,9%--
Tram VIU  78,1%89,2%99,1%--
Tram NO VIU  12,4%8,1%---
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  19,6%15,4%9,1%--
Tram VIU  50,6%48,8%50,8%--
Tram NO VIU  29,8%35,8%40,1%--
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: A partir del curs 20-21, aquesta distribució inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial. En canvi, no inclou l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,557%3,459,7%3,658,1%3,548,6%3,540,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,954,3%3,854,8%3,851,9%3,746,8%3,839%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%92,3%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --16,7%100%23,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --6100%4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --5100%4,9100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).