UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Telecomunicació

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  9090909090
Preinscripció  117123100124135
Preinscripció vs oferta  130%136%111,1%137,8%150%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  313171012
Homes  4748585868
Total  5061756880
Estudiantat TOTAL Dones  316323234
Homes  67101124132151
Total  70117156164185
EETC  52,890,2124,4124,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.238,55.413,57.465,57.476-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.047,55.315,57.179,57.126-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  12956261285-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  47221555-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  15201010-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  46,346,347,645,6-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  81,7%94,6%94,7%95,6%93,4%
Taxa de rendiment (%)  78,9%91%88,7%90,5%89,6%
Taxa d'abandonament (%)  --31,2%10%12,5%
Taxa de graduació (%)  --50%78%73,4%
Taxa d'eficicència (%)  100%98,4%98,2%96,2%95,5%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  00-79
Homes  28263937
Total  28264646
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 76588085108
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3-2--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor 221--
No Doctor  ---22
Altres  Doctor -3347
No Doctor  -1313
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 95%92,5%95,2%97,8%94%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 0,9%-1,6%--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 1,5%----
Associats  Doctor 2,6%2,8%0,8%--
No Doctor  ---1,6%2,5%
Altres  Doctor -4,2%1,3%0,4%2,6%
No Doctor  -0,5%1,1%0,2%1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  4,5%5%4%2,1%6%
Tram VIU  90,5%88,7%91,3%91,8%87,9%
Tram NO VIU  5%6,2%4,7%6,2%6,1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  7,3%8,6%7,7%6,3%6%
Tram VIU  83,8%85,2%89,1%84,7%89,7%
Tram NO VIU  9%6,1%3,2%9%4,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,625,2%3,644,4%3,554,8%3,650,9%3,548,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  422,6%3,945,1%3,851,6%448,4%3,945,5%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,331,1%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,783,3%4,7100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,442,2%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----63,2%42,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----84,2%42,2%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament