UPC    Acreditació de les titulacions
European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2006-2007
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  10----
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1----
Homes  5----
Total  6----
Estudiantat TOTAL Dones  41---
Homes  2051--
Total  2461--
EETC  8,830,5--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  740,518030--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  734,518030--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  600--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  000--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  000--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  30,93030--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  95%97,1%100%100%-
Taxa de rendiment (%)  92,1%93,5%80%100%-
Taxa d'abandonament (%)  0%11,1%-16,7%-
Taxa de graduació (%)  61,9%83,3%-83,3%-
Taxa d'eficicència (%)  94,6%95,5%94,1%96,4%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  121--
Homes  101431-
Total  111641-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 17131651
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -1---
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -11--
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 100%89,4%96,7%100%100%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -0,7%---
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -9,8%3,3%--
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -9,8%3,3%--
Tram VIU  96%90,1%78,7%100%100%
Tram NO VIU  4%-18%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -10,6%6,6%--
Tram VIU  100%85%77%100%100%
Tram NO VIU  -4,4%16,4%--
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,235,7%566,7%4,844,4%4,557,1%4,635,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,514,3%533,3%544,4%557,1%528,6%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --83,3%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --58,3%100%33,3%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,7100%6,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --4,2100%3,566,7%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament