UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Electrònica (Pla 2009)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -----
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  21---
Homes  314---
Total  335---
EETC  3,62,5---
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  937,5150---
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  847,5150---
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  600---
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  300---
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00---
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  28,430---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  94,7%100%100%--
Taxa de rendiment (%)  77,5%100%100%--
Taxa d'abandonament (%)  28,6%32%-0%-
Taxa de graduació (%)  35,7%28%-100%-
Taxa d'eficicència (%)  97,5%91,6%94,5%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  011--
Homes  16306--
Total  16317--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 41122111-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --1--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -21--
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 100%91,7%94,7%100%-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --3,5%--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -8,3%1,8%--
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -8,3%1,8%--
Tram VIU  97,8%80,6%91,2%100%-
Tram NO VIU  2,2%11,1%7%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  1,6%13,9%5,3%--
Tram VIU  98%86,1%83,6%100%-
Tram NO VIU  0,4%-11,1%--
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,424,7%3,237,7%3,444,9%3,541,9%3,540,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,624,9%3,841,3%3,741,4%439,9%437,6%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --90%100%94,7%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --15%100%21,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --4,9100%5,1100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --4,9100%4,9100%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament