UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Arquitectura

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 330

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Nota de tall (assignació juliol)  -----
Via Accés  PAU o assimilats  -----
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  -----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -----
7-8  -----
8-9  -----
>9  -----
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  33021210112-
Homes  36724611029-
Total  69745821141-
EETC  473,4265,2110,721,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  28.40415.912,56.6401.305-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  25.37812.923,54.073,535-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2.328,52.4721.706,5580-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  553,5340720390-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  144177140300-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,834,731,531,8-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  -----
% Aptes FI tp  -----
% Aptes FI tp+1  -----
% No Aptes 1r  -----
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  86,8%91,8%95,8%94,7%92,6%
Taxa de rendiment (%)  81,1%83,9%83,4%79,4%75,8%
Taxa d'abandonament (%)  -29,7%35,1%30,7%36,8%
Taxa de graduació (%)  -48,1%36,3%42,1%44,1%
Taxa d'eficicència (%)  98,8%94,6%93,3%90,4%87,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  24797810083
Homes  22576712174
Total  46136145221157
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3839373115
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 55342
No Doctor  33352
Lectors  Doctor 45552
Associats  Doctor 59853
No Doctor  2428354318
Altres  Doctor 3211-
No Doctor  1---1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 42,2%38%38,7%28,8%28,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,5%7%6,3%3,4%3,7%
No Doctor  5,1%4,5%4,5%5,7%5,6%
Lectors  Doctor 2,1%2,4%2,4%1,9%1,6%
Associats  Doctor 2,5%10,6%8,7%5,4%8,5%
No Doctor  36,4%37%39,1%54,4%51,9%
Altres  Doctor 2,2%0,5%0,3%0,3%-
No Doctor  4%---0,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  47,2%51%51,6%63,4%62,8%
Tram VIU  45%42,7%38%29,9%33,9%
Tram NO VIU  7,8%6,3%10,4%6,6%3,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  72,8%74%75%77%78%
Tram VIU  19,8%15,5%15,2%15,7%17,8%
Tram NO VIU  7,4%10,5%9,8%7,4%4,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,918,3%3,819,8%430,3%3,938,1%4,237%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,327,9%4,126,4%4,333,4%4,243,2%4,430,9%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,335,1%3,822,9%3,734,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,8100%4,2100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,543,3%3,326,4%3,438,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  72,4%43,3%64,1%27,1%69,4%38,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%43,3%46,2%27,1%43,5%38,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,756,8%5,246,4%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  81,5%100%81%100%90,6%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  76,5%100%81,7%100%65,4%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5100%4,7100%4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,2100%4,1100%3,798,4%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).